MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Aktualności
2012-02-12 09:12
Odporność agrofagów na środki ochrony roślin

Odporność szkodliwych organizmów na chemiczne środ­ki ochrony roślin pojawiła się wraz z wprowadzeniem ich do intensywnego użytkowania w rolnictwie. Jednak w wielu przypadkach została ona zauważona z pewnym opóźnieniem. Wraz z upływem czasu, mierzonego liczbą pokoleń zwalcza­nych organizmów, stwierdzano, że wiele substancji aktyw­nych używanych w środkach ochrony roślin, które początko­wo były skuteczne, przestało działać wystarczająco dobrze lub w ogóle. Czytaj więcej w portalu ogrodniczym OwoceWarzywaKwiaty.pl

...więcej

2012-02-12 09:12
Rola nawożenia w zintegrowanej ochronie roślin

Plony roślin uprawnych w Polsce na tle krajów Europy Zachodniej są ogólnie niskie, a do tego wykazują duże wa­hania sezonowe. Wskazanie przyczyny tego stanu wymaga określenia plonotwórczej roli wielu czynników, zarówno natu­ralnych, jak i agrotechnicznych, czy też ekonomicznych. W produkcji roślinnej podstawą działania rolnika jest ustale­nie kolejności czynników, odpowiedzialnych za tempo wzro­stu uprawianej rośliny, wykształcenie elementów struktury plonu, fizyczną wielkość plonu i jego technologiczną jakość. Czytaj więcej w portalu ogrodniczym OwoceWarzywaKwiaty.pl

...więcej

2012-02-12 09:11
Szkody powodowane w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne i ptaki oraz możliwości ich ograniczania

Szkody powodowane w uprawach przez zwierzęta łowne oraz ssaki i ptaki należące do gatunków niełownych - najczę­ściej chronionych prawem, są dla ochrony roślin problemem, którego znaczenie w Polsce w ostatnich latach silnie narosło i nie znalazło dotychczas rozwiązania. Ma on wymiar nie tyl­ko gospodarczy, ale również społeczny, ponieważ często ro­dzi konflikty między rolnikami, leśnikami, przedstawicielami administracji państwowej i myśliwymi. Czytaj więcej w portalu ogrodniczym OwoceWarzywaKwiaty.pl

 

...więcej

2012-02-12 09:10
Integrowana produkcja oraz integrowana ochrona roślin w świetle nowych regulacji prawnych

W ostatnich latach szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo żywnościowe i jakość wy­twarzanych produktów roślinnych.

Wzrastające wymagania konsumentów spowo­dowały, że produkty rolne, które trafiają na rynek muszą spełniać określone kryteria. Rolnicy kon­kurują w większym niż dotąd stopniu na wspólno­towym rynku potwierdzając, że żywność produ­kowana w naszym kraju odpowiada rygorystycz­nym normom bezpieczeństwa obowiązującym na całym obszarze Unii Europejskiej. Najnowsze osiągnięcia nauki i techniki rolniczej mają ułatwić sprzedaż oraz zapewnić konkurencyjność produk­tów rolnych na rynku przy jednoczesnej dbałości o środowisko. Czytaj więcej w portalu ogrodniczym OwoceWarzywaKwiaty.pl

...więcej

2012-02-12 09:10
Komentarz do Programy Ochrony Roślin Warzywnych na rok 2012

Zespół specjalistów z Instytutu Ogrodnictwa oddział Warzywnictwa w Skierniewicach, od lat 60-ych ubiegłego wieku opracowywał Program Ochrony Roślin Warzywnych i nadal współpracuje przy jego redakcji z wydawnictwem Hortpress. Gwarantuje to, że w Programie są zamieszczane najnowsze informacje dotyczące zwalczania chorób, szkodników i chwastów z autorskimi uwagami. Aktualne wydanie Programu podzielono na działy, tak aby ułatwić Państwu wyszu­kiwanie informacji. Ponadto po raz pierwszy zamiesz­czono fotografie z objawami najgroźniejszych cho­rób, szkodników i chwastów u poszczególnych gatunków roślin warzywnych. Czytaj więcej w portalu ogrodniczym OwoceWarzywaKwiaty.pl

 

...więcej

2012-02-12 09:09
Komentarz do Programu Ochrony Roślin Sadowniczych


Podobnie jak w latach ubiegłych wydawnictwo Hortpress kolejny raz wydało Program Ochrony Roślin Sadowniczych, opracowany przy współpracy z zespołem pracowników Zakładu Ochrony Roślin Sadowniczych Instytutu Ogrodnictwa. Program zawiera aktualny wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania (według stanu z 2 grudnia 2011 r.) oraz najnowsze zalecenia zapobiegania występowaniu i zwalczania agrofagów. Zawiera także wykaz i informacje o stosowaniu bioregulatorów i środków chwastobójczych. W asortymencie środków ochrony roślin i w zakresie ich stosowania zachodzą ciągłe zmiany podyktowane wynikami badań, a także rejestracją przez producenta. Usuwane są liczne środki (np. skreślenie z rejestru w Europie, wygaśnięcie rejestracji i brak wznowienia), a jednocześnie wprowadzane nowe. Czytaj więcej w portalu ogrodniczym OwoceWarzywaKwiaty.pl

...więcej

2012-02-12 09:00
Komentarz do Programu Ochrony Roślin Rolniczych

Program ochrony najważniejszych roślin rolniczych przed agrofagami, czyli szkodnikami, chorobami i chwa­stami został opracowany przez specjalistów z Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu. Na przestrzeni kilku­dziesięciu lat ochrona roślin uległa zmianom i wpływom różnych czynników, dlatego też musi być ciągle mody­fikowana i dopasowywana do obecnych trendów. Poja­wiły się nowe agrofagi, wprowadzono nowoczesne tech­nologie produkcji, nastąpiła zmiana klimatu, to wszystko spowodowało, że stosowane do tej pory zasady ochrony uległy zmianie. W związku z tym istnieje potrzeba innego spojrzenia na ochronę roślin i opracowania nowych pro­gramów ochrony upraw. Czytaj więcej w portalu ogrodniczym OwoceWarzywaKwiaty.pl

...więcej

2011-01-02 18:41
54 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych
Zapraszamy na 54 Ogólnoploską Konferencję Ochrony Roślin Sadowniczych w Ossie

54 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych
23-24.02.2011 Centrum Kongresowe OSSA k. Białej Rawskiej

Strategia ochrony upraw sadowniczych przed agrofagami w świetle aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-środowiskowych


...więcej

2011-01-02 18:38
Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej 2011
W imieniu firmy BASF Polska oraz Katedry Sadownictwa SGGW w Warszawie serdecznie zapraszamy Państwa na siódmą edycję Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej. Ta największa krajowa impreza sadownicza, odbędzie się 14 i 15 stycznia 2011 r. w warszawskim Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym "Gromada" przy ul. 17 Stycznia 32.
...więcej

2009-12-15 09:57
53 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych
25.02.2010 - 26.02.2010
miejsce: Centrum kongresowe w Ossie k. Rawy Mazowieckiej 
Organizator: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Bayer Crop Science
...więcej

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!