MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Puma Uniwersal 069 EW

Puma Uniwersal 069 EW
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • fenoksaprop-P-etylu
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy arylofenoksykwasów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej,stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów  jednoliściennych głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym.
Środek działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych Puma Uniwersal 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny.
Chwasty odporne np.: kostrzewy, perz właściwy, wiechlina roczna, życice, rośliny dwuliścienne.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l
/ester etylowy kwasu 2-[4-(6-chloro-1,3-benzoksazol-2-iloksy)fenoksy]
propanowego/
Grupa chemiczna:
Formulacja:
emulsja do sporządzania wodnej emulsji oleju w wodzie
Toksyczność:
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-30/2007 z dnia 24.07.2007 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 233/2010d z dnia 18.08.2010 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Jęczmień 
  • Pszenica orkisz 
  • Pszenica twarda 
  • Pszenica zwyczajna 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Środek stosować po wschodach zbóż, od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia chwastów jednoliściennych.
pszenica ozima
Zwalczanie miotły zbożowej:
wiosną po ruszeniu wegetacji
- Zalecana dawka: 1-1,2 l/ha.
Do jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych:
wiosną
Środek można stosować łącznie ze środkami Sekator 125 OD lub Granstar 75 WG w dawce:
Puma Uniwersal 069 EW 1,2 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha
lub
Puma Uniwersal 069 EW 1,2 l/ha + Granstar 75 WG 20 g/ha.
Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych nie stosować później niż w fazie 4-6 liści miotły zbożowej.
jęczmień jary
Zwalczanie owsa głuchego:
Środek stosować w fazie krzewienia jęczmienia najpóźniej do początku fazy strzelania w źdźbło (od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia owsa głuchego).
-Zalecana dawka:0,8-1 l/ha.
Do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów dwuliściennych środek stosować łącznie ze środkami Sekator 125 OD, Granstar 75 W lub Chwastox Turbo 340 SL w dawkach:
Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Sekator 125 OD 0,1 l/ha
lub
Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Granstar 75 WG 20 g/ha.
lub
Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2 l/ha. 
Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów dwuliściennych nie stosować później niż w fazie 4 liści owsa głuchego.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zaleca się opryskiwanie drobnokropliste, używając końcówek
płaskostrumieniowych przy ciśnieniu 2,5-3,5 At. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

UWAGI:
1. Wyższą z zalecanych dawkę stosować do zwalczania chwastów znajdujących się w późniejszej fazie rozwojowej oraz w warunkach niesprzyjających wegetacji (np. w niskiej temperaturze, podczas suszy), niższą z zalecanych dawkę stosować do zwalczania chwastów  we wcześniejszych fazach rozwojowych (przed rozpoczęciem fazy krzewienia).
2. Wyższą dawkę środka Puma Uniwersal 069 EW stosować, gdy jest on stosowany w mieszaninach z innymi środkami.
3. Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka w takich warunkach zabieg należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów.
4. Środek może powodować przemijające przebarwienia liści w jęczmieniu jarym nie wpływające jednak na plon.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji, na której stosowano środek Puma Uniwersal 069 EW (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych
do konsumpcji): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
1. Nie stosować środka (również w mieszaninie z zalecanymi środkami):
a) na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki
b) w okresie występowania przymrozków
c) w temperaturze powyżej 28oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%
2. Przestrzegać wszelkich przeciwwskazań dotyczących środka stosowanego w mieszaninie ze
środkiem Puma Uniwersal 069 EW.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek przed użyciem dokładnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać (z włączonym mieszadłem) do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, dokładnie wymieszać, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej objętości i ponownie dokładnie wymieszać. 
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać w dni pogodne. W przypadku sporządzania mieszaniny środka Puma Uniwersal 069 EW z innymi zalecanymi środkami chwastobójczymi kolejność łączenia środków w zbiorniku opryskiwacza (napełnionym do połowy wodą) nie jest istotna, jednak drugi środek dodawać dopiero po dokładnym rozprowadzeniu pierwszego środka (z włączonym mieszadłem).
Warunkiem optymalnego działania środka jest równomierne pokrycie chwastów cieczą użytkową. Środek jest odporny na zmywanie, jeżeli po zabiegu rośliny zdążą wyschnąć (opady deszczu w 2 godziny po wykonaniu zabiegu nie mają wpływu na działanie środka).

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC .
Chronić przed dziećmi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Produkt i opakowanie traktować jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
UWAGA!
ZABRANNIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROSLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!