MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Protugan 500 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • izoproturon
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych mocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w następujących zbożach: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime.
Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy miotłę zbożową znajdującą się w fazie 2-4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maki, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, rumianek pospolity, tobołki polne, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, krwawnik pospolity, kurzyślad polny, łoboda ogrodowa, owies głuchy, poziewnik szorstki, rogownica polna, sporek polny, złocień polny
Chwasty odporne np.: fiołek polny, jasnota różowa, jaskier polny, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, przetaczniki, rdesty, rzodkiew świrzepa, wyki, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
Izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) 3-(4-izopropylofenylo)-
1,1-dimetylomocznik - 500 g/l
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 4/2002 z dnia 14.01.2002 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-55/2003p z dnia 09.07.2003 r.,
decyzją Nr R-132/2004o z dnia 19.03.2004 r.
decyzją Nr R-198/2004 z dnia 19.04.2004 r.
oraz decyzją MRiRW NR R- 448/2007 z dnia 29.10 .2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima.
Opryskiwać jesienią od fazy 3-4 liści pszenicy lub wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do zakończenia fazy krzewienia.
-Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
W celu jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych wiosną po ruszeniu wegetacji stosować mieszaninę ze środkiem Tomigan 250 EC, dawce:
Protugan 500 SC 3 l/ha + Tomigan 250 EC 0,4 l/ha
W przypadku stosowania wyżej wymienionej mieszaniny należy uwzględnić, że Tomigan 250 EC działa skutecznie w temperaturze powyżej 8ºC.

jęczmień ozimy.
Opryskiwać jesienią od fazy 3-4 liści jęczmienia do fazy krzewienia.
-Zalecana dawka: 2-3 l/ha.

żyto.
Opryskiwać jesienią od fazy 3-4 liści żyta do pełni fazy krzewienia.
-Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.

pszenżyto ozime.
Opryskiwać jesienią od fazy 3-4 liści pszenżyta lub wiosną z chwilą rozpoczęcia wegetacji roślin do końca fazy krzewienia

  pszenżyta.
-Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Uwaga
Środek może spowodować przemijające przebarwienia wierzchołków liści pszenżyta nie wpływające na plon ziarna.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha zboża ozime.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. W czasie zabiegu miotła zbożowa powinna znajdować się w fazie 2-4 liści, natomiast chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.
2. Wyższą dawkę środka stosować na glebach zwięzłych lub w przypadku silnego zachwaszczenia pola.
3. W przypadku wystąpienia na plantacji chwastów odpornych na działanie środka Protugan 500 SC do ich zwalczania, jako drugi zabieg można zastosować herbicydy zawierające między innymi MCPA lub 2,4-D w zalecanych dawkach oraz fazach rozwojowych zbóż zgodnie z zaleceniami podanymi w etykietach-instrukcjach stosowania tych środków.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych nastęczo. W przypadku konieczności przesiewów nie uprawiać rzepaku jarego i buraków, można uprawiać zboża jare, kukurydzę i ziemniaki.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do
konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
1. na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
2. przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
3. na piaskach luźnych całkowitych i glebach torfowych,
4. w roślinach, które bezpośrednio przed planowanym zabiegiem były lub po zabiegu będą nawożone saletrzakiem lub saletrą wapniową,
5. w zbożach z wsiewką roślin motylkowych
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
* znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
* nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC .
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne lub ochrone twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać na etykiecie).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!