MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Proteus 110 OD

Proteus 110 OD
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • deltametryna
 • tiachlopryd
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy chloronikotynyli
 • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
PROTEUS 110 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do
rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w ziemniaku, rzepaku ozimym, buraku cukrowym, kukurydzy. W roślinie działa systemicznie.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ZIEMNIAK - 14 DNI,
RZEPAK - 45 DNI,
BURAK CUKROWY, KUKURYDZA - 30 DNI.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tiachlopryd (związek z grupy chloronikotynyli), (Z)-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)-1,3-
tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid – 100 g w 1 1itrze środka.
deltametryna (związek z grupy pyretroidów), (1R,3R)-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-
dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-3- fenoksybenzylu – 10 g w 1 środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
zawiesina oleinowa do rozcieńczania wodą
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Toksyczny dla pszczół.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R - 10/2009 z dnia 09.02.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-116/2010d z dnia 23.04.2010 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Burak cukrowy 
 • Burak pastewny 
 • Kukurydza 
 • Rzepak 
 • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Uwaga: Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

ZIEMNIAK
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 150 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym (BBCH 51) i nie później niż do widocznych pierwszych owoców (BBCH 70), maksymalnie 2 razy w sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

RZEPAK OZIMY

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Minimalny odstęp między zabiegami: 5-7 dni.

chowacz brukwiaczek
Zalecana dawka: 0,5 - 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwane: średniokropliste
Termin stosowania: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze, lecz nie wcześniej niż od połowy fazy formowania łodygi (BBCH 30).

słodyszek rzepakowy
Zalecana dawka: 0,5 - 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego.

chowacz czterozębny
Zalecana dawka: 0,5 – 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Termin stosowania: Opryskiwać w terminie zwalczania słodyszka rzepakowego. Zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik)
Zalecana dawka: 0,5 - 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

BURAK CUKROWY
mszyca trzmielinowo-burakowa, brzoskwiniowo –ziemniaczana
Zalecana dawka: 0,5 - 0,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Termin stosowania: Stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50 % powierzchni gleby (BBCH 35), maksymalnie 2 razy w sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych. Minimalny odstęp między zabiegami: 10 dni. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku licznego wystąpienia szkodnika.

KUKURYDZA
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ploniarka zbożówka
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Termin stosowania: Opryskiwać w chwili zrównania się długości trzeciego liścia z długością liścia drugiego.

omacnica prosowianka
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Termin stosowania: Zabieg wykonać w chwilą pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania wiechy.

zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte)
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Uwaga: Środek stosować jeden raz w sezonie. W przypadku dwóch zabiegów stosować przemiennie z innymi zarejestrowanymi środkami ochrony roślin.

Termin stosowania:

1) Na terenach znajdujących się w strefie zasiedlenia albo ryzyka określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, stosować do pierwszego zabiegu, który należy wykonać w drugiej połowie lipca do połowy sierpnia albo do drugiego zabiegu, który należy wykonać w 7 do 14 dni później.

2) Na terenach znajdujących się w strefie porażenia albo w strefie bezpieczeństwa wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zabieg wykonać niezwłocznie po wyznaczeniu strefy porażenia albo bezpieczeństwa w związku ze stwierdzeniem występowania szkodnika zgodnie z sygnalizacją.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III. OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
ziemniak - 14 dni
rzepak - 45 dni
burak cukrowy, kukurydza - 30 dni

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i  nie wyższej niż 30ºC.
Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). 
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku własnym zakresie

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX. Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!