MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Prosaro 250 EC

Prosaro 250 EC
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • protiokonazol
 • tebukonazol
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy triazoli
 • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: 12°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
PROSARO 250 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
PSZENICA OZIMA I JARA - 35 DNI
JĘCZMIEŃ OZIMY I JARY - 35 DNI
PSZENŻYTO OZIME I JARE - 35 DNI
ŻYTO - 35 DNI
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
protiokonazol/2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-3-(2-chlorofenylo)-2-hydroksypropylo]-2,4-
dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-tion (związek z grupy triazoli)-125g w 1 litrze środka,
tebukonazol/1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol-
(związek z grupy konazoli-triazoli) – 125 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa drażniąco na skórę.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MR i RW nr R -123/2009 z dnia 24.11.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Jęczmień 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
PSZENICA OZIMA
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

PSZENICA JARA
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

PSZENŻYTO OZIME
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew

PSZENŻYTO JARE
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów

JĘCZMIEŃ JARY, JĘCZMIEŃ OZIMY
mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, rynchosporioza, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

ŻYTO
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
- pszenica, pszenżyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
- jęczmień: od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.
- żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosów na pszenicy ozimej septoriozy plew i fuzariozy kłosów zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, przestrzegając terminu karencji.

UWAGI:
1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
PSZENICA OZIMA I JARA - 35 DNI
JĘCZMIEŃ OZIMY I JARY - 35 DNI
PSZENŻYTO OZIME I JARE - 35 DNI
ŻYTO - 35 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
− Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
− Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
− Unikać zanieczyszczenia skóry.
− Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
− Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
− Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
− W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
− Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
− Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
− zakupiony.
− Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
− Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!