MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Probeta B 690 SC

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • lenacyl
  • metamitron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazynonów
  • związek z grupy uracyli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą; stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie kiełkujących chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.
Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, , komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka,  przetaczniki, psianka czarna, rdesty, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: maruna bezwonna, przytulia czapna, rumian polny, rumianek pospolity, wyczyniec polny, wyka wąskolistna.
Chwasty odporne np.: mniszek pospolity, ostrożeń polny, skrzyp polny, perz właściwy, owies głuchy, powój polny.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
lenacyl (związek z grupy uracyli) – 90 g/l
metamitron (związek z grupy triazynonów) – 600 g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
(R50) Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 824/2001 z dnia 16.03.2001 r., zmienione decyzją Nr R-
720/2003p z dnia 17.12.2003 r. oraz decyzją R-124/2004 z dnia 16.03.2004 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Nie należy stosować środka Probeta B 690 SC w programie z innymi środkami poza podanymi w etykiecie - instrukcji stosowania
burak cukrowy, burak pastewny.

Przed wschodami roślin buraka do pierwszego zabiegu zastosować herbicyd doglebowy zawierający chlorydazon lub Probeta 0 560 SC.
Po wschodach roślin buraka wykonać zabiegi nalistne środkiem Probeta B 690 SC 
pierwszy zabieg - przed wschodami roślin buraka herbicyd doglebowy
np. Probeta 0 560 SC w terminie stosowania zalecanym w etykiecie w dawce 2,5 l/ha.
drugi zabieg - po wschodach roślin buraka na chwasty w fazie liścieni
Probeta AA 180 EC 1 l/ha + Probeta B 690 SC 1 l/ha.
trzeci zabieg - w 5-10 dni po drugim zabiegu na chwasty w fazie liścieni
Probeta AA 180 EC 1,5 l/ha + Probeta B 690 SC 1 l/ha.
lub
pierwszy zabieg – przed wschodami roślin buraka herbicyd doglebowy zawierający 80%
chlorydazonu w terminie stosowania zalecanym w etykiecie w dawce 2 kg/ha lub Probeta 0
560 SC w dawce 2,5 l/ha
drugi zabieg – po wschodach roślin buraka na chwasty w fazie liścieni
Probeta A 200 EC w dawce 1,5 l/ha
trzeci zabieg - w 5-10 dni po drugim zabiegu na chwasty w fazie liścieni
Probeta B 560 SC 1,5 l/ha + Probeta A 200 EC 1,5 l/ha.
lub
pierwszy zabieg – przed wschodami roślin buraka
Probeta 0 560 SC w dawce 3 l/ha
drugi zabieg - po wschodach roślin buraka (bez względu na fazę rozwojową) na chwasty w fazie liścieni
Probeta AA 180 EC 1 l/ha + Probeta 0 560 SC 2 1 l/ha.
trzeci zabieg - bez względu na fazę rozwojową roślin buraka, na chwasty w fazie liścieni
Probeta B 690 SC 2 l/ha + Probeta 0 560 SC 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Opady deszczu występujące nie wcześniej niż na 2 godziny po zabiegu nie mają wpływu na chwastobójcze działanie środka.
2. Trzeci zabieg wykonać w razie potrzeby.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać buraki, a po wykonaniu orki kukurydzę lub ziemniaki.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
- na rośliny mokre,
- w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) powyżej 25o C, w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
- na glebach torfowych i piaszczystych
- w okresie spodziewanych przymrozków,
- bezpośrednio przed przewidywanymi opadami deszczu
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Sporządzając ciecz użytkową środka najpierw do zbiornika opryskiwacza (napełnionego 50- 100 l wody) wlać (dokładnie mieszając) odmierzoną ilość środka a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając. W przypadku stosowania środka Probeta B 690 SC łącznie ze środkiem Probeta A 200 EC lub Probeta AA 180 EC najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Probeta AA 180 EC lub Probeta A 200 EC (wlewając środek do małej ilości wody w zbiorniku) i uzupełnić zbiornik do połowy wodą, następnie wlać do zbiornika opryskiwacza odmierzoną ilość środka Probeta B 690 SC (ciągle mieszając) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem, bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej środka. Nie należy pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
Po pracy dokładnie wymyć aparaturę.

PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S2) Chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
okulary/ochronę twarzy.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!