MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Probeta AA 180 EC

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • etofumesat
  • fenmedifan
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenylokarbaminianów
  • związek z grupy pochodnych benzofuranu
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej; stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące we wczesnych fazach rozwojowych od fazy liścieni do fazy pierwszej pary liści właściwych. Działaniu środka sprzyja wilgotna gleba oraz deszczowa i ciepła pogoda.
Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, lnica pospolita, komosa biała, łoboda rozłożysta, maki, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, poziewnik szorstki, przetaczniki, przytulia czepna, psianka czarna, rzodkiew świrzepa, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, owies głuchy, rdesty, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku (do fazy 2 liści), wiechlina roczna, włośnica zielona, wyczyniec polny.
Chwasty odporne np.: mniszek pospolity, ostrożeń polny, skrzyp polny, perz właściwy.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 80 g/l
etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 100 g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
(R50/53) Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 823/2001 z dnia 16.03.2001 r., zmienione decyzją Nr R-
722/2003p z dnia 17.12.2003 r. oraz decyzją Nr R-126/2004 z dnia 16.03.2004 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Nie należy stosować środka Probeta AA 180 EC w programie z innymi środkami poza podanymi w etykiecie - instrukcji stosowania
burak cukrowy, burak pastewny.
Przed wschodami roślin buraka do pierwszego zabiegu zastosować herbicyd doglebowy np. Probeta 0 560 SC.
Po wschodach roślin buraka wykonać zabiegi nalistne środkiem Probeta AA 180 EC
pierwszy zabieg - przed wschodami roślin buraka herbicyd doglebowy
np. Probeta 0 560 SC w terminie stosowania zalecanym w etykiecie w dawce 2,5 l/ha.
drugi zabieg – po wschodach roślin buraka na chwasty w fazie liścieni
Probeta AA 180 EC 1 l/ha + Probeta B 690 SC 1 l/ha.
trzeci zabieg - w 5-10 dni po drugim zabiegu na chwasty w fazie liścieni
Probeta AA 180 EC 1,5 l/ha + Probeta B 690 SC 1 l/ha.
lub
pierwszy zabieg – przed wschodami roślin buraka
Probeta 0 560 SC w dawce 2,5-3 l/ha
drugi zabieg – po wschodach roślin buraka na chwasty w fazie liścieni
Probeta AA 180 EC 1 l/ha + Probeta 0 560 SC 2 l/ha.
trzeci zabieg – po wschodach następnych chwastów
Probeta 0 560 SC 2 l/ha + Probeta B 690 SC 2 l/ha.
lub
w warunkach silnego zachwaszczenia (długi okres wschodów) można wykonać 4 zabiegi
pierwszy zabieg – przed wschodami roślin buraka
Probeta 0 560 SC w dawce 2,5 l/ha
drugi zabieg – po wschodach roślin buraka na chwasty w fazie liścieni
Probeta 0 560 S.C. 2 l/ha + Probeta A 200 EC 1,5 l/ha.
trzeci zabieg – na chwasty w fazie liścieni
Probeta AA 180 EC 1 l/ha + Probeta 0 560 SC 2 l/ha.
czwarty zabieg – na chwasty w fazie liścieni
Probeta AA 180 EC ,5 l/ha + Probeta 0 560 SC 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Na glebach zawierających powyżej 5% substancji organicznej Probeta AA 180 EC działa głównie poprzez liście.
2. Środek Probeta AA 180 EC stosowany w zabiegach systemowych zwalczania chwastów nie zawsze zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu, zwłaszcza wówczas gdy chwasty ponownie kiełkują w połowie lata.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
 -na rośliny mokre,
- w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) powyżej 25o C, w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
- w okresie spodziewanych przymrozków,
- w ilości wody większej niż 300 l/ha,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Sporządzając ciecz użytkową środka należy najpierw do zbiornika opryskiwacza (napełnionego 50-100 l wody) wlać (dokładnie mieszając) odmierzoną ilość środka a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając. W przypadku stosowania środka Probeta AA 180 EC łącznie ze środkiem Probeta B 690 SC najpierw
sporządzić ciecz użytkową środka Probeta AA 180 EC (wlewając środek do małej ilości wody w zbiorniku) i uzupełnić zbiornik do połowy wodą, następnie wlać do zbiornika opryskiwacza odmierzoną ilość środka Probeta B 690 SC (ciągle mieszając) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem, bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej środka. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S2) Chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓZNIONYCH OPAKOWAŃ PO SRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!