MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
ProAgro 100 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • imidachlopryd
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy neonikotynoidów
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
ProAgro 100 SL jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania stonki ziemniaczanej w uprawie ziemniaka.
Na roślinie działa powierzchniowo, systemicznie i wgłębnie.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ZIEMNIAK - 3 DNI
POMIDOR – 3 DNI
ROŚLINY OZDOBNE - NIEDOTYCZY
Prewencja dla pszczół:
72 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
imidachlopryd - 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina
(związek z grupy neonikotynoidów) – 100 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
iekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 55/2002 z dnia 18.07.2002 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-58/2002/p z dnia 18.11 2002 r.
decyzją MRiRW Nr R - 201/2004o z dnia 26.04.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-283/2007 z dnia 14.06.2007 r.
decyzją MRiRW Nr R-39/2008 z dnia 26.03.2007 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-178/2009d z dnia 10.11.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • cis pospolity
 • cis pośredni
 • Fuksja
 • Gerbera
 • Pomidor 
 • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
ZIEMNIAK
larwy stonki ziemniaczanej
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana dawka: 0,1-0,2 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przeciwko chrząszczom i starszym larwom oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropli\ste.

POMIDOR POD OSŁONAMI
mączlik szklarniowy, wciornastek zachodni
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej 300-2000 l/ha w zależności od wielkości masy roślinnej.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
gerbera, fuksja
mączlik szklarniowy
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.

PODLEWANIE
fuksja
mączlik szklarniowy, wełnowiec cytrusowiec
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 0,25 litra cieczy użytkowej na 1 litr podłoża w pojemniku.

PODLEWANIE
cis
misecznik cisowiec
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecane stężenie: 0,02% (20 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 0,5 l cieczy użytkowej na 1 litr podłoża w pojemniku.

świerk
ochojnik świerkowiec
Zabieg wykonać na początku maja.
Zalecana dawka: 0,7 ml środka na 1 cm średnicy pnia.
Zalecana ilość wody 10 litrów na jedno drzewo.

UWAGI:
1. Środek działa skutecznie w temperaturze powyżej 15oC.
2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
4. Przed zastosowaniem środka na rośliny warzywne i ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Informacje dodatkowe:
III OKES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
ZIEMNIAK - 3 DNI
POMIDOR – 3 DNI
ROŚLINY OZDOBNE - NIEDOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu - 30 DNI

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą /z włączonym mieszadłem/ i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Chronić przed dziećmi.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
 Nie wdychać par cieczy użytkowej.
 Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę
 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wy pryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio pryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX PIERWSZA POMOC
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

X ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

XI POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!