MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Prestige forte 370 FS

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)Owadobójcze
Substancja czynna:
  • imidachlopryd
  • pencykuron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
  • związek z grupy pochodnych fenylomocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
PRESTIGE FORTE 370 FS jest zaprawą owadobójczą i grzybobójczą w formie płynnego koncentratu do zaprawiania bulw ziemniaka, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczoną do zaprawiania sadzeniaków ziemniaka w celu zabezpieczenia przed stonką ziemniaczaną, drutowcami, pędrakami, mszycami oraz rizoktoniozą.
W roślinie działa systemicznie.
Zaprawę stosować tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania i sadzenia bulw ziemniaka.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
imidachlopryd / 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina/
(związek z grupy pochodnych imidazoli) - 120 g/l środka
pencykuron / 1-(4-chlorobenzylo)-1-cyklopentylo-3-fenylomocznik / (związek z grupy
pochodnych fenylomocznika) - 250 g/l środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiRW nr R- 36/2007 z dnia 22 .08.2007r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-68 /2010 z dnia 04.03.2010 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Rośliny rolnicze
- ziemniak (jadalny, przemysłowy, materiał nasienny)
- stonka ziemniaczana, mszyce – wektory chorób wirusowych,
- drutowce, pędraki (średni poziom zwalczania),
- rizoktonioza.
W przypadku małego nasilenia choroby i w odmianach odporniejszych ziemniaka ogranicza również porażenie parchem zwykłym.
- Zalecana dawka: 60 ml środka z dodatkiem 2 l wody na 100 kg ziemniaków.
Uwaga.
W przypadku dużej liczebności mszyc po 10-12 tygodniach od sadzenia stosować inne środki mszycobójcze.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Ziemniaki zaprawiać zgodnie z technologią firmy Bayer AG.
Zaprawianie bulw wykonać w trakcie sadzenia używając zaprawiarek montowanych na sadzarce lub sadzić sadzarkami wyposażonymi fabrycznie w takie urządzenia i obsługiwać zgodnie z instrukcją ich obsługi.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGI:
1. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
2. Materiał sadzeniakowy ziemniaka przeznaczony do zaprawiania musi charakteryzować się dobrą zdolnością kiełkowania i być wolny od chorób bakteryjnych, wirusowych, jak również uszkodzeń fizycznych.
3. Bulwy ziemniaka dokładnie i równomiernie pokryć środkiem.
4. Zaprawionych ziemniaków używać wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
5. Środek trujący dla zwierząt - przypadkowo rozsypane zaprawione bulwy ziemniaka zebrać aby zapobiec zatruciu.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI, ZWIERZĄT (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0o i nie wyższej niż 30o C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż mu opakowanie lub etykietę.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania lub poddać procesowi likwidacji.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!