MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Prestige 290 FS

Prestige 290 FS
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)Owadobójcze
Substancja czynna:
  • imidachlopryd
  • pencykuron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
  • związek z grupy pochodnych fenylomocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Zaprawa owadobójcza i grzybobójcza w formie płynnego koncentratu do zaprawiania bulw ziemniaka, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczona do zaprawiania sadzeniaków ziemniaka w celu zabezpieczenia przed mszycami, stonką ziemniaczaną, drutowcami oraz rizoktoniozą.
W roślinie działa systemiczne.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
imidachlopryd / 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina/
(związek z grupy pochodnych imidazoli) - 140 g w 1 litrze środka
pencykuron / 1-(4-chlorobenzylo)-1-cyklopentylo-3-fenylomocznika
(związek z grupy pochodnych fenylomocznika) - 150 g w litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 519/99 z dnia 20.04.1999 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr 22/2003 z dnia 30.06.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R- 267/2004o z dnia 28.05.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-177/2007 z dnia 6.04.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniak (materiał nasienny).
mszyce - wektory chorób wirusowych, stonka ziemniaczana, drutowce, rizoktonioza.
W przypadku małego nasilenia choroby i w odmianach odporniejszych ziemniaka ogranicza również porażenie parchem zwykłym.
-Zalecana dawka: 100 ml środka z dodatkiem 1,5-2 l wody na 100 kg ziemniaków.
W przypadku dużej liczebności mszyc po 10-12 tygodniach od sadzenia stosować inne środki mszycobójcze.

ziemniak (jadalny, przemysłowy).
stonka ziemniaczana, rizoktonioza.
-Zalecana dawka: 75 ml środka z dodatkiem 1,5-2 l wody na 100 kg ziemniaków.
Uwaga:
W celu ekonomicznego zwalczania stonki ziemniaczanej i poprawy skuteczności zwalczania 
rizoktoniozy można stosować łącznie ze środkiem Monceren 250 FS w dawce:
40 ml Prestige 290 FS + 35 ml Monceren 250 FS z dodatkiem 1,5-2 l wody na 100 kg ziemniaków.
drutowce, mszyce.
-Zalecana dawka: 100 ml środka z dodatkiem 1,5-2 l wody na 100 kg ziemniaków.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Ziemniaki zaprawiać zgodnie z technologią firmy Bayer AG.
Zaprawianie bulw wykonać w trakcie sadzenia używając zaprawiarek montowanych na sadzarce lub sadzić sadzarkami wyposażonymi fabrycznie w takie urządzenia i obsługiwać zgodnie z instrukcją ich obsługi.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGI:
1. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
2. Materiał sadzeniakowy ziemniaka przeznaczony do zaprawiania musi charakteryzować się dobrą zdolnością kiełkowania i być wolny od chorób bakteryjnych, wirusowych, jak również uszkodzeń fizycznych.
3. Bulwy ziemniaka dokładnie i równomiernie pokryć środkiem.
4. Zaprawionych ziemniaków używać wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
5. Środek trujący dla zwierząt - przypadkowo rozsypane zaprawione bulwy ziemniaka zebrać aby zapobiec zatruciu.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji): – NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ, (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania lub poddać procesowi likwidacji.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!