MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Polikrust 9,5 PS

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • kopolimer kwasu akrylowego z akryloamidem- 9,5%
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: 35°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Preparat zwiększający przyczepność i trwałość zapraw na nasionach, przeznaczony do łącznego stosowania z Zaprawą Marshal 250 DS w celu zwiększenia przyczepności zaprawy do nasion. Zapewnia równomierne pokrycie nasion, zapobiega osypywaniu się zaprawy podczas pakowania, transportu i wysiewu nasion.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
kopolimer kwasu akrylowego z akryloamidem – 9,5 %
Grupa chemiczna:
Formulacja:
zaprawa nasion
Toksyczność:
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania preparatu w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz
na terenie rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-46/2005 z dnia 08.11.2005 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawkę zaprawy stosować zgodnie z tekstem etykiety – instrukcji stosowania.
Przed zaprawianiem preparat Polikrust 9,5 PS rozcieńczyć wodą w stosunku 2:1 (2 części
zaprawy i 1 część wody). Rozcieńczony preparat stosować w dawkach:
cebula – 100 ml/kg nasion
marchew – 120 ml/kg nasion
Zaprawianie wykonać w zaprawiarkach bębnowych, napędzanych elektrycznie lub ręcznie zgodnie z instrukcją obsługi lub na specjalistycznych liniach do zaprawiania nasion.
Do zaprawiarki kolejno wsypywać odważona ilość nasion, następnie uprzednio przygotowaną mieszaninę zaprawy z rozcieńczonym preparatem Polikrust 9,5 PS, rozprowadzić równomiernie na nasiona i zaprawiać przez 5-10 minut.
Nasiona cebuli i marchwi wymagają dosuszenia do wilgotności określonej normą dla poszczególnych gatunków.
Nasiona wysuszyć rozkładając je cienką warstwą na folii, sitach, itp. i kilkakrotnie przemieszać. Podsuszanie można przyspieszyć strumieniem powietrza o temperaturze nie przekraczającej 35ºC.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczania do
konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30 ºC.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STSOWANIA PREPARATU
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu.
Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się preparat Polikrust 9,5 PS.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!