MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Plateen 41.5 WG

Plateen 41.5 WG
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • flufenacet
  • metrybuzyna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy oksyacetamidów
  • związek z grupy triazynonów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
PLATEEN 41,5 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w ziemniaku.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest głównie przez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście chwastów. Skutecznie niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, palusznik krwawy, pokrzywa żegawka, przetaczniki, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, źółtlica drobnokwiatowa, włośnica zielona.
Chwasty średnio wrażliwe np.: owies głuchy.
Chwasty odporne np.: perz właściwy.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metrybuzyna (związek z grupy triazyn) – 17,5% 4-amino-6-tert-butylo-3-metylotio-
1,2,4-triazyn-5(4H)-on
flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 24% 4’fluoro-N-izopropylo-2-(5-
triflurometylo-1,3,4-tiadiazol-2-iloksy)acetanilid.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w astępstwie
długotrwałego narażenia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-92/2008 z dnia 04.12.2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
ZIEMNIAK
Środek stosować przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:
1. Opady deszczu lub niskie temperatury, krótko po zastosowaniu środka mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.
2. Środek może słabiej działać w warunkach suszy.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Plateen 41,5 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym można uprawiać: lucernę i pomidor.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III. OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
ziemniak - NIE DOTYCZY

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY

V. PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- na glebach zbrylonych i przesuszonych.
- na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych
- w temperaturze powyżej 25oC.
- w dawkach wyższych od zalecanych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VI. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe.
Zalecane ciśnienie robocze: 1,5-3 atm.
Odległość belki od powierzchni pola 50-60 cm.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00C i nie wyższej niż 300C .

VIII.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA JAKO SUROWCE WTÓRNE.
IX. ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać na etykiecie).

X. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!