MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Orius Extra 250 EW

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • tebukonazol
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: 12°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
ORIUS EXTRA 250 EW jest środkiem grzybobójczym w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego, rzepaku ozimego, buraków cukrowych i pastewnych przed chorobami grzybowymi oraz w ochronie śliwy przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • interwencyjnie
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY - NIE DOTYCZY
RZEPAK OZIMY – 35 DNI
BURAKI CUKROWE I BURKI PASTEWNE - 35 DNI
ŚLIWA - 7 DNI
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tebukonazol /1-(chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1- ilometylo)pentan-3-ol/
(fungicyd z grupy konazoli-triazoli) - 250 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płyn do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenia MRiRW nr R-124/2009 z dnia 24.11.2009 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
ŚLIWA
brunatna zgnilizna
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować po kwitnieniu dwukrotnie najlepiej w okresie wybarwiania się owoców i 7 dni przed zbiorem.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
PSZENICA OZIMA.
mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
JĘCZMIEŃ JARY.
mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
- pszenica: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
- jęczmień: od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.
RZEPAK OZIMY
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.
Choroby można zwalczać w następujących terminach:
1. Jesienią: w fazie 4-8 liści rzepaku
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
2. Wiosną:
 fazie wzrostu pędu głównego
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
Zalecana dawka: 1,25 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwaga:
W przypadku zagrożenia łuszczyn tylko czernią krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcania pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku.

BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
chwościk buraka
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby.

UWAGA:
Środek stosować nie częściej niż dwa razy w okresie wegetacji buraka i rzepaku.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY - NIE DOTYCZY
RZEPAK OZIMY – 35 DNI
BURAKI CUKROWE I BURKI PASTEWNE - 35 DNI
ŚLIWA - 7 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym dobrze wentylowa nym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż +30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
− Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
− Unikać zanieczyszczenia oczu.
− Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
− Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
− Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę  twarzy.
− W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
− Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
− Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
− Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
− Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA !
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!