MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Orius Combi 050 FS

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • imazalil
  • tebukonazol
Grupa chemiczna:
  • Zwiazek z grupy imidazoli
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie emulsji o działaniu systemicznym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tebukonazol (związek z grupy konazoli-triazoli) - 20 g w 1 litrze środka
(RS)-1-p-chlorofenylo-4,4-dometylo-3-(1H-1,2,4-triazolo-1-ylmetylo)pentano-3-ol
imazalil (związek z grupy imidazoli) - 30 g w 1 litrze środka
1-[2-alliloksy-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-1H-inidazol
Grupa chemiczna:
Formulacja:
emulsja o działaniu układowym
Toksyczność:
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Produkt łatwopalny.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-25/2006 z dnia 22.09.2006 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Jęczmień 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
jęczmień jary
- głownia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia.
Zalecana dawka: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody.

UWAGI
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawione ziarno powinno być dokładnie i równomiernie pokryte środkiem.
4. Zaprawionego materiału siewnego używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
5. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
6. Jeśli zachodzi konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu, to przed wysianiem zbadać zdolność kiełkowania.
7. Nie zaprawiać ziarna i nasion o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanych inną zaprawą.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych
do konsumpcji):– NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu):
- NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA I TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Zawartością opakowania energicznie wstrząsnąć lub wymieszać mechanicznie. Za wiesinę sporządzić w osobnym naczyniu. Naczynie napełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość środka. Dopiero wówczas zawiesinę wolno i dokładnie wymieszać a następnie wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać bez przerw w pracy zbiornika zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Chronić przed dziećmi.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczona odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Pary mogą wywoływać uczucie - senności i zawroty głowy.
Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania. Aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Pomoc medyczna
W zaistniałych, sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!