MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Metaz 500 SC

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • metazachlor
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy chloroacetoanilidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Metaz 500 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.
Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny.
Chwasty odporne np.: chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metazachlor - 2’,6’-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid (związek z grupy
chloroacetanilidów) – 500g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Zawiera metazachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R - 75 /2009 z dnia 05 .06.2009 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
1. RZEPAK OZIMY
Środek stosować:
a) Bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud glebę).
Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą. 
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Niższą z zalecanych dawek środka Metaz 500 SC stosować na glebach lżejszych, a wyższą na glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy a także w przypadku intensywnego zachwaszczenia.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów można stosować mieszaninę ze środkiem
Brasiherb 400 CS w dawce:
Metaz 500 SC 1,5 l/ha + Brasiherb 400 CS 0,2 l/ha.
Uwaga!
Mieszaniny nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).
b) Powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
Zalecana dawka: 2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA:
Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Metaz 500 SC rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Metaz 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość 20 cm - począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.
W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem Brasiherb 400 CS przestrzegać również zaleceń dotyczących następstwa roślin zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka.

PRZECIWWSKAZANIA
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Środka nie stosować:
- w okresie wschodów rzepaku.
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
2. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
3. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
4. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
5. W przypadku sporządzania mieszaniny ze środkiem Brasiherb 400 CS, wlać odmierzoną ilość środka Metaz 500 SC do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem a następnie dodać odmierzoną ilość środka Brasiherb 400 CS i dokładnie mieszając uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
6. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
7. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
8. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
1. Chronić przed dziećmi.
2. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
3. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
4. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 Unikać zanieczyszczenia skóry.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
 W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!