MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Marvik 240 EW

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • tau-fluwalinat
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: , max: 20°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej,o działaniu żołądkowym i kontaktowym przeznaczony do zwalczania szkodników rzepaku ozimego i jabłoni.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
RZEPAK OZIMY – 56 DNI
JABŁOŃ – 14 DNI
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tau-fluwalinat /(R)-2-[2-chloro-4-trifluorometyloanilino]-3metylobutanian(RS)-
cyjano(3-fenoksyfenylo)metylu (związek z grupy pyretroidów) - 240 g w 1 litrze
środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
emulsja do sporządzania wodnej emulsji oleju w wodzie
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R- 26/2006 z dnia 24.10.2006 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-158/2009d z dnia 16.10.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
JABŁOŃ
mszyca jabłoniowa
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

UWAGI:
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 200 C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
2. Nie stosować na rośliny zwiędnięte lub porażone przez choroby.
3. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
RZEPAK OZIMY
chowacz brukwiaczek
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj.

słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego).
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik)
Zalecana dawka 0,2 l/ha.
Opryskiwać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 200 C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
2. Nie stosować na rośliny zwiędnięte lub porażone przez choroby.
3. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
RZEPAK OZIMY – 56 DNI
JABŁOŃ – 14 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI, ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0oC i 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODAK OCHRONY ROŚLIN
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
 Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując środki ochronny osobistej.
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA !
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

VII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!