MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Soligor 425 EC

Soligor 425 EC
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • protiokonazol
  • spiroksamina
  • tebukonazol
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy ketoamin
  • związek z grupy triazoli
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: 12°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
SOLIGOR 425 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • interwencyjnie
  • wyniszczający
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO OZIME, PSZENŻYTO JARE, JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY, ŻYTO – 35 DNI
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
protiokonazol 2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-3-(2-chlorofenylo)-2-hydroksypropylo]-2,4- dihydro-3H-1,2,4 triazol-3-tion (związek z grupy triazoli) - 53 g w 1 litrze środka,
spiroksamina (8-tert-butylo-1,4-dioksaspiro[4,5]dekan-2-ylometylo)(etylo)propyloamina (związek z grupy ketoamin) - 224 g w 1 litrze środka,
tebukonazol 1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol (związek z grupy triazoli) - 148 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Zawiera spiroksaminę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-51/2010 z dnia 25.05.2010 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy
Zalecana dawka: 0,7-1 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

PSZENŻYTO OZIME
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septoriozy

PSZENŻYTO JARE
mączniak prawdziwy
Zalecana dawka: 0,7-1 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY.
mączniak prawdziwy, rdza karłowa jęczmienia, plamistość siatkowa
Zalecana dawka: 0,6- 0,8 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŻYTO
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza
Zalecana dawka: 0,6- 0,8 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy dużym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
- pszenica, pszenżyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
- jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia,
- żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia,

UWAGI:
1. W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych pszenicy zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.
2. W warunkach silnego zagrożenia pszenżyta fuzariozą kłosów zabieg wykonać po zakończeniu kwitnienia.
3. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.
4. Środek szczególnie przydatny w niekorzystnych warunkach panujących w okresie wykonywania zabiegu (temperatura poniżej 12°C).
5. Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin.
6. Środek stosować nie więcej niż dwa razy w sezonie.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO OZIME, PSZENŻYTO JARE, JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY, ŻYTO – 35 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać par cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
- opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!