MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Laudis 44 OD

Laudis 44 OD
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • tembotrion
Grupa chemiczna:
  • zwiazek z grupy trójketonów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
LAUDIS 44 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do stosowania po rozcieńczaniu wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych gatunków jednoliściennych w uprawie kukurydzy.
Jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pobieranym zarówno przez liście jak i w mniejszym stopniu przez korzenie chwastów. Substancja aktywna szybko transportowana jest w całej roślinie hamując dalszy wzrost i rozwój chwastów. Mechanizm działania polega na zahamowaniu biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, czego bezpośrednim następstwem jest zniszczenie chlorofilu. Pierwsze objawy działania uwidaczniają się szybko po upływie ok. 5-7 dni od zastosowania środka. Typowe symptomy to postępujące bielenie, zasychanie i obumieranie wrażliwych gatunków chwastów.
Najskuteczniej zwalczane są młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie wschodów do fazy 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne,

Chwasty średnio wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, bratek polny, szarłat szorstki

Chwasty odporne np.: rdest powojowy, perz właściwy, skrzyp polny i inne gatunki wieloletnie
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tembotrion – 2-[2-chloro-4-(metylosulfonylo)-3-((2,2,2-trifluoroetoksy)metylo)benzoilo] cykloheksano-1,3-dion (związek z grupy trojketonów) - 44 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
zawiesina oleinowa do rozcieńczania wodą
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R- 44/2009 z dnia 09.04.2009 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
KUKURYDZA
Środek zaleca się stosować powschodowo w fazie 2 do 6 liści kukurydzy w okresie, gdy chwasty już skiełkowały i znajdują się w optymalnej fazie siewek do fazy 2-4 liści.
W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać, gdy rośliny chwastnicy mają 2-6 liści lub są w fazie początku krzewienia. Środek nie zabezpiecza plantacji przed zachwaszczeniem wtórnym.
Środek stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym.
Zalecana dawka: 1,70l/ha – 2,25l/ha
Dawkę wyższą stosować na stanowiskach silnie zachwaszczonych, zwłaszcza chwastnicą jednostronną, szarłatem szorstkim..
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacj  można uprawiać wszystkie rośliny. Po zaoraniu plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez przymrozki, choroby lub szkodniki na danym polu, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

VI NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny. Po zaoraniu plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez przymrozki, choroby lub szkodniki na danym polu, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.

VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Uwaga:
Przed użyciem opakowanie wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania całkowicie jednorodnej zawiesiny.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

VIII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- Środka nie stosować:
- na plantacjach nasiennych, na plantacjach kukurydzy cukrowej oraz w rodach hodowlanych,
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie wodą lub w przypadku widocznych objawów suszy,
- w warunkach dużych dobowych wahań temperatury mogących osłabić kondycję roślin (w dzień 25oC, w nocy mniej niż 8oC), w temperaturze powyżej 25oC, w warunkach panującej suszy, silnego nasłonecznienia i innych skrajnych okolicznościach ograniczających niezakłócony wzrost i rozwój roślin (np. widoczne symptomy niedoborów składników pokarmowych, pH, itp.),
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
= Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!