MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Astep 225 FS

Astep 225 FS
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)Owadobójcze
Substancja czynna:
  • imidachlopryd
  • protiokonazol
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
ASTEP 225 FS jest zaprawą grzybobójczą i owadobójczą w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym przeznaczoną do zaprawiania ziarna siewnego pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego przeciwko chorobom grzybowym i szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin.
W roślinie działa systemicznie.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
protiokonazol/2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-3-(2-chlorofenylo)-2-hydroksypropylo]-2,4-dihydro- 3H-1,2,4 triazol-3-tion/ (związek z grupy triazoli) - 50 g w 1 litrze środka;
imidachlopryd 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina (związek z grupy neonikotynoidów) - 175 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R- 61/2009 z dnia 02.04.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 71/2010d z dnia 12. 03. 2010r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Jęczmień 
  • Pszenica orkisz 
  • Pszenica twarda 
  • Pszenica zwyczajna 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
PSZENICA OZIMA
śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
mszyce – wektory chorób wirusowych

JĘCZMIEŃ OZIMY
zgorzel siewek, głownia pyląca
mszyce – wektory chorób wirusowych
Zalecana dawka: 200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

UWAGI:
1. Na opakowaniach zaprawianych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
- Siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w
chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika.
- Nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby.
- Nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu .
- Nie wysiewać zaprawionych nasion, gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 3 m/s oraz w sąsiedztwie kwitnących upraw.
- Zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów.
- Nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków.
2. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
3. Zaprawianie wykonać najlepiej przed siewem.
4. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
5. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
6. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
7. Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
8. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu wegetacyjnego, przed siewem zbadać zdolność kiełkowania ziarna.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Zaprawę stosować tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania nasion zbóż, z systemem odpylającym.
Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.
Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczający możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania, transportu i siewu zaprawionych nasion.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, a następnie odmierzoną ilość zaprawy dokładnie mieszając.
Zaprawianie wykonywać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.
Zaprawianie ziarna wykonać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Nie zużytą ciecz użytkową oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania .
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
NIE DOTYCZY

V. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI, ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny - opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM
Brak, stosować leczenie objawowe.

IX. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!