MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Modesto 480 FS

Modesto 480 FS
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • beta-cyflutryna
  • Chlotianidyna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
  • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
MODESTO 480 FS jest zaprawą owadobójczą w formie płynnego koncentratu do zaprawiania nasion w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczoną do zaprawiania nasion rzepaku ozimego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa układowo.
Zaprawę stosować tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania i siewu nasion rzepaku.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlotianidyna, (E)-1-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ilometylo)-3-metylo-2-nitroguanidyna - (związek z grupy neonikotynoidów) - 400 g w 1 litrze środka.
beta-cyflutryna, mieszanina dwóch par enancjomerów: [ (1S, 3S) - 3 - (2, 2 -dichlorowinylo) - 2, 2 - dimetylocyklopropanokarboksylan (R) -α-cyjano4-fluoro-3-fenoksybenzylu + (1R, 3R) – 3 - (2, 2 - dichlorowinylo) - 2, 2 - dimetylocyklopropanokarboksylan (S) - α – cyjano - 4 - fluoro – 3 – fenoksybenzylu]i [(1S, 3R) - 3 - (2, 2-dichlorowinylo) - 2, 2 -
dimetylocyklopropanokarboksylan (R) – α – cyjano - 4 – fluoro – 3 – fenoksybenzylu + (1R, 3S) - 3 - (2, 2-dichlorowinylo) – 2, 2 - dimetylocyklopropanokarboksylan (S) –α- cyjano – 4 – fluoro – 3 – fenoksybenzylu] w stosunku ok.(1:2),(związek z grupy pyretroidów) - 80 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-59/2010 z dnia 21.06.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-279/2010d z dnia 14.10.2010 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Rzepak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Rzepak ozimy
chowacz galasówek, śmietka kapuściana, pchełka rzepakowa, pchełki ziemne.
Zalecana dawka: 12,5 ml/1 kg nasion.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika zaprawiarki z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGI:
1. Na opakowaniu zaprawianych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
– Siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika.
– Nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie
elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby.
– Nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu.
– Nie wysiewać zaprawionych nasion, gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 3 m/s oraz w sąsiedztwie kwitnących upraw.
– Zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów.
– Nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków.
2. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
3. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności.
4. Zaprawione nasiona przechowywać po dosuszeniu w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych pomieszczeniach, i nie przechowywać razem z żywnością i paszami.
5. Zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu - nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
6. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić zdolność kiełkowania.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Zaprawiać nasiona według technologii firmy Bayer CropScience wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania nasion rzepaku.
Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczający możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania, transportu, napełniania zasobników siewnika i siewu zaprawionych nasion. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru ro.lin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZ.T I PSZCZO.
okres zapobiegaj.cy zatruciu
NIE DOTYCZY
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywa. z dala od .rode. ciep.a.
Przechowywa. wy..cznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie ni.szej ni. 0oC i nie
wy.szej ni. 30oC.
Przechowywa. pod zamkni.ciem i chroni. przed dzie.mi.
Nie przechowywa. razem z .ywno.ci., napojami i paszami dla zwierz.t.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA .RODKA
Nie je.. i nie pi. oraz nie pali. tytoniu podczas stosowania .rodka.
Natychmiast zdj.. ca.. zanieczyszczon. odzie..
Nosi. odpowiedni. odzie. ochronn., odpowiednie r.kawice ochronne i okulary/ochron. twarzy.
W razie po.kni.cia niezw.ocznie zasi.gn.. porady lekarza i pokaza. mu opakowanie lub etykiet..
.rodek i opakowanie usuwa. jako odpad niebezpieczny.
Opro.nione opakowania po .rodku zwroci. do sprzedawcy, u ktorego .rodek zosta. zakupiony.
U.ywa. odpowiednich pojemnikow zapobiegaj.cych ska.eniu .rodowiska.
Zabrania si. spalania opakowa. po .rodku ochrony we w.asnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRO.NIONYCH OPAKOWA. PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELOW, W TYM TAK.E TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTORNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWA. LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub je.li .le si. poczujesz, niezw.ocznie zasi.gnij porady lekarza (o ile to możliwe, nale.y pokaza. etykiet.).

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!