MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Mythos 300 SC

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • pyrimetanil
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy anilinopirimidyn
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem, truskawek przed szarą pleśnią oraz malin przed szarą pleśnią i zamieraniem pędów malin.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
  • interwencyjnie
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
72 godz.
Karencja:
jabłka, gruszki – 14 dni,
truskawki, maliny - 7 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
  • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
Pirymetanil /2-anilino-4,6-dimetylopirymidyna (związek z grypy anilinopyrimidyn) – 300
g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
związek z grypy anilinopyrimidyn
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa szkodliwie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R - 21/2007 z dnia 22.05.2007 r.
zmienione decyzją nr R- 84/2008 z dnia 20.04.2008 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Grusza
  • Jabłoń
  • Malina 
  • Truskawka 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń, grusza.
- parch jabłoni, parch gruszy.
Zalecana dawka: 1 - 1,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Środek stosować:
1. zapobiegawczo lub interwencyjnie od początku wegetacji do końca fazy kwitnienia
2. interwencyjnie do 72 godzin po infekcji
Do zwalczania parcha po kwitnieniu Mythos 300 SC stosować przemiennie ze środkami o działaniu systemicznym.
truskawka.
- szara pleśń.
Zalecana dawka: 2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody:
- 500-700 l/ha.
Do opryskiwania używać belki typu Fragaria lub opryskiwacza wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza.
Środek stosować od początku do końca fazy kwitnienia. W sezonie środek stosować nie częściej niż 2 razy, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
malina.
- szara pleśń, zamieranie pędów.
Zalecana dawka: 2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Środek można stosować w okresie największego zagrożenia chorobami w pełni kwitnienia oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów nie częściej niż 2-3 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
UWAGA:
Środek po wyschnięciu na powierzchni liści jest odporny na zmywanie przez deszcz.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i dostępem wilgoci.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!