MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Regalis 10 WG

Regalis 10 WG
Grupa preparatów:
Regulator wzrostu
Substancja czynna:
  • proheksadion wapnia
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy cykloheksanodionów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej.
Substancja aktywna środka hamuje biosyntezę giberelin, co w efekcie powoduje skrócenie jednorocznych przyrostów pędów i ograniczenie wyrastania silnych pędów zwanych "wilkami".
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
55 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
  • faza opadania płatków kwiatów
  • faza wzrostu zawiązków owocowych do czerwcowego opadania
  • faza wzrostu zawiązków po czerwcowym opadaniu
Substancja czynna:
Proheksadion wapnia (związek z grupy cykloheksanodionów) – 10 %
Sól wapniowa kwasu 3,5-diokso-4-1(1-oksopropylo)cykloheksanokarbosylowego
Grupa chemiczna:
związek z grupy cykloheksanodionów
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie na organizmy wodne.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 80/2001 z dnia 29.01.2001 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-365/2003p z dnia 13.08.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-53/2007 z dnia 20.02.2007 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-42/2008 z dnia 04.04.2008 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
  • Jabłoń
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń.
Zalecana dawka: 0,75-2 kg/ha.
Wysokość dawki dostosować do siły wzrostu drzew.
Zabieg wykonać wówczas, gdy nowe przyrosty pędów mają około 5 cm długości i wytworzone w pełni co najmniej 4-5 liści (najczęściej jest to koniec kwietnia).
W przypadku wystąpienia wtórnego wzrostu pędów zaleca się wykonanie drugiego zabiegu.
Łączna ilość zastosowanego środka w sezonie nie może przekroczyć 2,5 kg/ha
Zalecana ilość wody: 1000-1500 l/ha.

UWAGI:

1. Środka nie stosować w mieszaninach z dolistnymi nawozami wapniowymi.
2. Pobieranie środka przez roślinę następuje w ciągu 4 godzin od zastosowania.
3. Odpowiednia ilość cieczy użytkowej oraz wysoka wilgotność powietrza w godzinach porannych lub wieczornych zwiększa intensywność pobierania środka przez rośliny.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres
zapobiegający zatruciu) – NIE DOTYCZY
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) – 55 dni.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem środek dokładnie wymieszać. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do ¾ wodą ( z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej objętości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!