MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Stomp 400 SC

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • pendimetalina
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy toluidyn
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
 Środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w jęczmieniu ozimym i ziemniaku.

Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnoty, komosa biała, miotła zbożowa, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe np.: bratek polny, przetacznik perski, rumiany,
Chwasty odporne np.: przytulia czepna, starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się (perz, ostrożeń).
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
  • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
Pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 400 g/l
N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitroanilina
Grupa chemiczna:
związek z grupy toluidyn
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Może powodować reakcje alergiczne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-39/2005 z dnia 28.09.2005 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania.
Na glebach lżejszych stosować niższe dawki a wyższe na glebach ciężkich, o większej zawartości próchnicy.

Rośliny rolnicze:
jęczmień ozimy
Środek można stosować:
po siewie, nie później niż w 3 dni
lub
powschodowo jesienią, nie później niż w fazie 1 - 2 liści chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
Zalecana dawka: 3-3,5 l/ha.

Uwaga
1. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość przykrywając je co najmniej 3 cm warstwą gleby. Przykrycie nasion płytszą warstwą gleby może stać się przyczyną przerzedzenia roślin.
2. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
Efekt chwastobójczy widoczny jest dopiero po upływie około 3 tygodni od zastosowania środka.

ziemniak.
Środek stosować przedwschodowo, łącznie ze środkiem Afalon 50 WP w dawce:
Stomp 400 SC 3-3,5 l/ha + Afalon 50 WP 2 kg/ha.

Uwaga:
1. Nie stosować środka po wschodach ziemniaków.
2. Mieszaninę środków Stomp 400 SC + Afalon 50 WP sporządzić bezpośrednio przed zabiegiem
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu 3 miesięcy od zastosowania nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem, po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniak oraz te rośliny, do których odchwaszczania zaleca się środek.

PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą
- w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin
2. Środka nie mieszać z glebą.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ 
(okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY

OKRES KARENCJI 
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): 
NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą
- w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin
2. Środka nie mieszać z glebą.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.
W przypadku zanieczyszczania oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem.
W razie połknięcia; niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokazaż opakowanie lub etykietę.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!