MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Nissorun 050 EC

Nissorun 050 EC
Grupa preparatów:
OwadobójczeRoztoczobójcze
Substancja czynna:
 • heksytiazoks
Grupa chemiczna:
 • zwiazek z grupy tiazolidyn
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków w roślinach sadowniczych, warzywnych i ozdobnych pod osłonami.
Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe z wyjątkiem osobników dorosłych.
Na roślinie wykazuje działanie wgłębne.
Działanie na roślinę:
 • wgłębny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
jabłka -30 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • faza nabrzmiewania pąków
 • faza pękania pąków
 • faza różowego pąka
 • faza zielonego pąka
Substancja czynna:
heksytiazoks /(4 RS,5RS)-5-(4-chlorofenylo)-N-cycloheksylo-4-metylo-2-okso-1,3-
tiazolidyno-3-karboksyamid/ (związek z grupy tiazolidyn)- 50 g w 1 litrze środka.
Substancja niebędąca substancją aktywną:
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa –
niespecyfikowana.
Grupa chemiczna:
zwiazek z grupy tiazolidyn
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 246/98 z dnia 7.01.1998 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R – 404/2003/p z dnia 19.08.2003 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R- 75 /2006 z dnia 22.09.2006r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R – 39/2009/p z dnia 26.02.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • aspidistra wyniosła
 • azalia
 • bugenwilla
 • fikus
 • frezja
 • Jabłoń
 • mieczyk
 • Oberżyna 
 • Papryka 
 • starzec Rowleya
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń.
-przędziorek owocowiec.
Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Optymalny termin stosowania przypada w okresie od fazy zielonego do fazy różowego pąka kwiatowego jabłoni.
Środek może być stosowany po kwitnieniu w okresie masowego występowania jaj i larw, a w przypadku zwalczania przędziorka owocowca także przed początkiem wylęgania z jaj zimowych.
W celu równoczesnego zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych (formy ruchome i jaja) przędziorka owocowca środek Nissorun 050 EC stosować w mieszaninie ze środkiem Ortus 05 SC w dawkach:
Nissorun 050 EC w dawce 0,75 l/ha + Ortus 05 SC w dawce 0,5 l/ha
Stosować w okresie wzrostu zawiązków owocowych.
Zalecana ilość wody: drzewa owocowe 500-750 l/ha, 

UWAGI:
1. Opryskiwać całe rośliny - zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.

Dawka (dla roślin warzywniczych):

Dawka (dla roślin rolniczych):

Dawka (dla roślin ozdobnych):

Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI< ZWIERZĄT (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00C i nie wyższej niż 300C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. .
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody i mydła.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!