MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Ortus 05 SC

Ortus 05 SC
Importer:
Grupa preparatów:
OwadobójczeRoztoczobójcze
Substancja czynna:
 • fenpiroksymat
Grupa chemiczna:
 • zwiazek z grupy fenoksypirazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek przędziorkobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i pordzewiaczy na jabłoni, śliwie, gruszy oraz przędziorka szklarniowca i przędziorka chmielowca w uprawie warzyw pod osłonami oraz przędziorków w uprawie roślin ozdobnych pod osłonami. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa
powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
JABŁOŃ (łączne stosowanie) - 30 dni,
JABŁOŃ, GRUSZA, ŚLIWA– 7 dni,
PAPRYKA, OGÓREK, POMIDOR, OBERŻYNA - 3 dni,
ROŚLINY OZDOBNE – nie dotyczy.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • faza kwitnienia
 • faza opadania płatków kwiatów
 • faza przed zbiorem
 • faza różowego pąka
 • faza ukazywania się pierwszych liści (faza mysiego uszka)
 • faza wzrostu zawiązków owocowych do czerwcowego opadania
 • faza wzrostu zawiązków po czerwcowym opadaniu
 • faza zielonego pąka
Substancja czynna:
fenpiroksymat /(E)-4-(1,3-dimetylo-5-fenoksy-1H-pirazol-4
ilometylenoaminooksymetylo) benzoesan tertbutylu/ (związek z grupy fenoksypirazoli)
– 50 g/l
Grupa chemiczna:
zwiazek z grupy fenoksypirazoli
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R -27 /2009 z dnia 27.02.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr
R-174/2009 z 04.11.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Gerbera
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Oberżyna 
 • Ogórek 
 • Papryka 
 • Pomidor 
 • róża
 • Śliwa domowa
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Jabłoń
Przędziorek owocowiec
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
W celu równoczesnego zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorka owocowca 
(formy ruchome i jaja) stosować środek:
Nissorun 050 EC w dawce 0,75 l/ha + Ortus 05 SC w dawce 0,5 l/ha.
Pordzewiacz jabłoniowy.
Zalecana dawka: 1,25 - 1,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie w odstępach przynajmniej 7 dniowych.
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 500-750 l/ha.

Śliwa
Przędziorek owocowiec.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Pordzewiacz śliwowy
Zalecana dawka: 1,25 - 1,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie w odstępach przynajmniej 7 dniowych.
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 500-750 l/ha.

Grusza
Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie w odstępach przynajmniej 7 dniowych.
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 500-750 l/ha.
W uprawach sadowniczych zabrania się stosowania środka Ortus 05 SC przy pomocy 
opryskiwaczy ręcznych oraz plecakowych.
W celu ograniczenia zagrożenia znoszenia cieczy roboczej w uprawach jabłoni, śliwy i 
gruszy środek Ortus 05 SC należy stosować przy zastosowaniu opryskiwaczy 
tunelowych lub z zastosowaniem rozpylaczy antyznoszeniowych (eżektorowych) przy 
prędkości wiatru nie przekraczającej 3 m/s.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
 ROŚLINY WARZYWNE (POD OSŁONAMI)
Pomidor, ogórek, papryka, oberżyna
Przędziorek szklarniowiec, przędziorek chmielowiec.
Zalecane stężenie: 0,1 % (100 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie w odstępach przynajmniej 7 dniowych.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia 
roślin.

UWAGI:
1. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową 
również dolnej strony liści.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po 
raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni 
nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Dawka (dla roślin rolniczych):

Dawka (dla roślin ozdobnych):
ROŚLINY OZDOBNE (POD OSŁONAMI)
Róża, gerbera
Przędziorek chmielowiec.
Zalecane stężenie: 0,1 % (100 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie w odstępach przynajmniej 7 dniowych.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

UWAGI:
1. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową 
również dolnej strony liści.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po 
raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni 
nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
JABŁOŃ (łączne stosowanie) - 30 dni,
JABŁOŃ, GRUSZA, ŚLIWA– 7 dni,
PAPRYKA, OGÓREK, POMIDOR, OBERŻYNA - 3 dni,
ROŚLINY OZDOBNE – nie dotyczy.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT
Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne
wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość  roboczą opryskiwacza.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych, sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!