MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Calypso 480 SC

Calypso 480 SC
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • tiachlopryd
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy chloronikotynyli
Zakres temperatur:
min: 10°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w ziemniaku i roślinach sadowniczych.
W roślinie działa układowo.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ziemniak - 3 dni
drzewa owocowe -14 dni
porzeczka czarna - 5 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
  • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
tiachlopryd /(Z)-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)-1,3-tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid/ (związek z grupy chloronikotynyli) - 480 g w 1 1itrze środka.
Grupa chemiczna:
związek z grupy chloronikotynyli
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu
Ograniczone dowody działania rakotwórczego
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
R-85/2010 z dnia 17.11.2010r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- jabłoń, grusza.
-mszyca jabłoniowo - babkowa.
-Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc (zwykle pod koniec opadania płatków kwiatowych).
-owocnica jabłkowa,
Zalecana dawka: 0,1 l/ha - 0,15l/ha
Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw ( pod koniec opadania płatków kwiatowych)
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
- toczyk gruszowiaczek.
-Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać w czasie wylęgu larw (pod koniec opadania płatków kwiatowych). Przy dużym nasileniu szkodnika zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
-kwieciak jabłkowiec.
-Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Opryskiwać tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni.
-owocówka jabłkóweczka.
-Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Stosować w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj.
Zalecana ilość wody: 750 l/ha
Liczba zabiegów: 1-2
Minimalna przerwa między zabiegami powinna wynosić 7 dni.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.


- grusza.
-paciornica gruszowianka.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Stosować w fazie zielonego pąka.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.
- wiśnia.
-mszyca wiśniowo-przytuliowa.
-Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia szkodników w danym rejonie.
- czereśnia.
-nasionnica trześniówka.
-Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Stosować w 3-4 dni po odłowach na pułapki lepowe.
-śliwa.
-mszyca śliwowo-trzcinowa.
-Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
-owocówka śliwkóweczka.
-Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Stosować w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj.
-owocnica żółtoroga, owocnica jasna.
-Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Stosować w końcowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
- porzeczka czarna.
-pryszczarek porzeczkowiec pędowy.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie lotu muchówek i składania jaj przez I pokolenie szkodnika oraz w okresie występowania II pokolenia - bezpośrednio po zbiorze owoców.
W razie konieczności zabiegi powtórzyć.
-mszyce.
-Zalecana dawka: 0,1-0,15 l/ha.
Stosować bezpośrednio po kwitnieniu.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

UWAGI:
1. Środek działa skutecznie w temperaturze powyżej 10o C.
2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Środek wykazuje długotrwałe działanie na mszyce do około 21 dni po zabiegu.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- ziemniak.
-larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.

-Zalecana dawka: 0,05-0,1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

1. Środek działa skutecznie w temperaturze powyżej 10o C.
2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Środek wykazuje długotrwałe działanie na mszyce do około 21 dni po zabiegu.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE
DOTYCZY
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0o i nie wyższej niż 30o C.
Przechowywać pod zamknięciem..
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpad y komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!