MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Admiral 100 EC

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • piryproksyfen
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych pirydyny
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
ADMIRAL 100 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania różnych stadiów rozwojowych mączlików w roślinach warzywnych i ozdobnych pod osłonami. Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
POMIDOR - 3 DNI
PAPRYKA – 3 DNI
GERBERA, POINSECJA NADOBNA – NIE DOTYCZY
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
piryproksyfen – eter (RS)-4-fenoksyfenylowo-2-(2-pirydyloksy) propylowy (związek z
grupy pochodnych pirydyny) - 100 g w 1 litrze środka.
Substancja niebezpieczna nie będąca substancja aktywną: ksylen – mieszanina
izomerów.
Grupa chemiczna:
związek z grupy pochodnych pirydyny
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Produkt łatwopalny
Działa drażniąco na skórę
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujace się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1. Zabrania sie stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz
na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-31/2009 z dnia 18.03.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Gerbera
  • Papryka 
  • Pomidor 
  • Wilczomlecz nadobny (poinsecja)
Dawka (dla roślin sadowniczych):

Dawka (dla roślin warzywniczych):
ROŚLINY WARZYWNE (POD OSŁONAMI)

POMIDOR, PAPRYKA
mączlik szklarniowy.
Zalecane stężenie: 0,05-0,1% (50-100 ml środka w 100 litrach wody)
W przypadku dużej liczebności szkodnika zabieg powtórzyć po 7-10 dniach
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.

UWAGI:
W celu zwiększenia skuteczności środka dobrze pokryć cieczą użytkową dolną stronę liści, miejsca składania jaj i żerowania szkodnika.
Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Środek stosować przemiennie ze środkami z innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
GERBERA, POINSENCJA NADOBNA
mączlik szklarniowy
Zalecane stężenie: 0,05-0,1%. (50-100 ml środka w 100 litrach wody)
Środek w wyższych stężeniach stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

UWAGI:
W celu zwiększenia skuteczności środka dobrze pokryć cieczą użytkową dolną stronę liści, miejsca składania jaj i żerowania szkodnika.
Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Środek stosować przemiennie ze środkami z innych grup chemicznych.
Informacje dodatkowe:
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0o i nie wyższej niż 30o C.
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
 Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę.
 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
 Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
Brak, stosować leczenie objawowe.

IX POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (jeśli to możliwe pokaż etykietę).
W sytuacjach w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!