MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Aliette 80 WP

Aliette 80 WP
Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • fosetyl glinowy
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy fosfonowych
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie granulek rozpuszczalnych w wodzie do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie chmielu przed mączniakiem rzekomym oraz drzew owocowych przed zgnilizną pierścieniową podstawy pnia.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
chmiel - 14 dni
drzewa ziarnkowe - nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • faza kwitnienia
Substancja czynna:
fosetyl glinowy / etylowodorofosfonian glinu ( związek z grupy fosfonowych) - 80 %.
Grupa chemiczna:
związek z grupy fosfonowych
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-20/2008 r. z dnia 6 marca 2008 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-310/2010d z dnia 19.11.2010 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Chmiel
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Rośliny zielarskie
 • Winorośl
Dawka (dla roślin sadowniczych):
drzewa owocowe
-zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia.

Zalecane stężenie: 0,5 % (500 g środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 0,5-1,0 l na drzewo, w zależności od wieku drzew.
Opryskiwać podstawę pnia i glebę wokół pnia w okresie kwitnienia drzew. Zabieg powtórzyć po miesiącu.

Uwaga:
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin warzywniczych):

Dawka (dla roślin rolniczych):
chmiel
-mączniak rzekomy

Zalecane stężenie: 0,25 % (250 g środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej:
* zaraz po naprowadzeniu na przewodniki 600 - 1000 l/ha
* po osiągnięciu przez chmiel siatki 1500 - 2000 l/ha
* kwitnienie chmielu i zawiązywanie szyszek 2500 - 3000 l/ha.


Uwaga:
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin ozdobnych):

Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
  Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać pyłu.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.


UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
(S45)W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).


ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!