MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Altima 500 SC

Altima 500 SC
Producent:
Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • fluazynam
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych aniliny
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka, cebuli przed mączniakiem rzekomym oraz kapusty białej i kapusty pekińskiej przed kiłą kapusty.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ziemniaki - 7 dni,
cebula konsumpcyjna - 28 dni,
kapusta - nie dotyczy.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
fluazynam N-(3-chloro-2,6-dinitro-4-trifluorometylofenylo)-2-amino-3-chloro-4-trifluorometylopirydyna (związek z grupy pochodnych aniliny) – 500 g/l
Grupa chemiczna:
związek z grupy pochodnych aniliny
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R -6/2008 z dnia 22.01.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-155/2009 z dnia 06.10.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Cebula 
  • Jabłoń
  • Kapusta głowiasta biała 
  • Kapusta głowiasta czerwona 
  • Kapusta pekińska 
  • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):

Dawka (dla roślin warzywniczych):
- cebula konsumpcyjna
mączniak rzekomy

Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją. Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni, w zależności od nasilenia choroby. Stosować przemiennie z fungicydami o działaniu wgłębnym lub systemicznym.
Uwaga: Nie stosować środka w cebuli przeznaczonej na zbiór pęczkowy.
- cebula nasienna
mączniak rzekomy

Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Środek stosować 2-3 razy w sezonie, w odstępach co 7-10 dni. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwaga: Zaleca się dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.

- kapusta głowiasta, kapusta pekińska
kiła
- dezynfekcja podłoża
Zalecana dawka: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Podłoże (pole) opryskać przed posadzeniem rozsady, następnie wymieszać warstwę wierzchnią do głębokości 10 cm.
- podlewanie
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100 ml pod każdą r
Dawka (dla roślin rolniczych):
- ziemniak
alternarioza

Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.
Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie pojawu pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.
- ziemniak
zaraza (nać i bulwy)

Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Niższą dawkę stosować w warunkach słabego porażenia roślin.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym, środek Altima 500 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym, w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji:
ziemniaki - 7 dni,
cebula konsumpcyjna - 28 dni,
kapusta - nie dotyczy.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadle) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wy ienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!