MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Penncozeb 80 WP

Producent:
Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • mankozeb
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy ditiokarbaminianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie pomidorów gruntowych przed zarazą ziemniaka i alternariozą.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
pomidor 4 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
  • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
mankozeb (kompleks cynku z polimerycznym etylenobis(ditiokarbaminianem)manganawym zawierający 20% manganu i 2,5% cynku) (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 80%.
Grupa chemiczna:
związek z grupy ditiokarbaminianów
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na drogi oddechowe.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-12/2007 z dnia 16.04.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Pomidor 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Pomidor (w gruncie).
-zaraza ziemniaka, alternarioza pomidorów
Zalecane dawki: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.
Na zarazę ziemniaka pierwszy zabieg wykonać najlepiej zgodnie z sygnalizacją.
Zabiegi wykonywać co 7-10 dni nie częściej niż 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym.


UWAGA:
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed zastosowaniem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo
wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać pyłu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, jeżeli to możliwe pokaż etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!