MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Sylit 65 WP

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • dodyna
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pochodnych guanidyny
Zakres temperatur:
min: 6°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • wyniszczający
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
72 godz.
Karencja:
jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie, śliwki - 14 dni,
brzoskwinie – nie dotyczy.
Prewencja dla pszczół:
720 godz.
Fazy fenologiczne:
 • faza kwitnienia
 • faza nabrzmiewania pąków
 • faza opadania płatków kwiatów
 • faza pękania pąków
 • faza różowego pąka
 • faza ukazywania się pierwszych liści (faza mysiego uszka)
 • faza wzrostu zawiązków owocowych do czerwcowego opadania
 • faza zielonego pąka
 • okres bezlistny drzew
Substancja czynna:
dodyna/octan 1-dodecyloguanidyniowy (związek z grupy pochodnych guanidyny) - 65%.
Grupa chemiczna:
związek z grupy pochodnych guanidyny
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczół w dawce powyżej 1,58 kg/ha.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 48/2002 z dnia 04.07.2002r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 95/2002/p z dnia 16.12.2002 r., decyzją
MRiRW Nr R - 149/2004o z dnia 29.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-348/2007 z dnia 19.07.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Brzoskwinia
 • Czereśnia
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Śliwa domowa
 • Wiśnia
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń, grusza.
-parch.
Zalecane dawki:
zapobiegawczo
- przed kwitnieniem - 1,5 kg/ha.
- po kwitnieniu - 1 kg/ha.
interwencyjnie
- w czasie infekcji oraz do 72 godzin po infekcji - 1,5-2 kg/ha.
wyniszczająco
- po pojawieniu się plam parcha - 2,25 kg/ha.
Środek stosować wiosną: przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia i po kwitnieniu do fazy czerwcowego opadania zawiązków.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.

UWAGI:
1. Na odmianach wrażliwych na ordzawienie, środek stosować tylko do fazy różowego pąka.
2. Stosując środek po kwitnieniu na odmianach wrażliwych na ordzawienie, nie przekraczać dawki 1 kg/ha.
3. Środek stosować najlepiej od początku wegetacji do około 2 tygodni po kwitnieniu.
4. Zapobiegawczo środek stosować w odstępach co 7-10 dni.
wiśnia, czereśnia.
-drobna plamistość liści drzew pestkowych.
Zalecana dawka: 1,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
Pierwszy zabieg wykonać bezpośrednio po kwitnieniu. Dalsze 2–3 zabiegi wykonać w odstępach co 10-14 dni. Zabieg wykonać najpóźniej do 1 miesiąca po kwitnieniu.
brzoskwinia.
-kędzierzawość liści.
Zalecana dawka: 7,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
Środek stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków.
śliwa.
-torbiel śliw.
Zalecane dawki:
- wiosną przed pękaniem pąków (okres bezlistny) – 7,5 kg/ha
- przed kwitnieniem (faza białego pąka) – 1,5 kg/ha
Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości drzew.

UWAGI:
1. Środka nie stosować w temperaturze poniżej 60C oraz nie używać do sporządzania cieczy użytkowej bardzo zimnej wody.
2. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie drzew cieczą użytkową.
3. Nie stosować mniej niż 400 l cieczy użytkowej na hektar.
4. W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 1,58 kg/ha w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):  dla dawki powyżej 1,58 kg/ha – 30 dni
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT(okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!