MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Actara 25 WG

Actara 25 WG
Producent:
Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • tiametoksam
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy neonikotynoidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku oraz szkodników ssących i gryzących w roślinach sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
 • układowy / systemiczny
 • wgłębny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ziemniak – 14 dni,
drzewa ziarnkowe – 21 dni,
porzeczka czarna – 28 dni.
Prewencja dla pszczół:
10 godz.
Fazy fenologiczne:
 • faza nabrzmiewania pąków
 • faza opadania płatków kwiatów
 • faza pękania pąków
 • faza przed zbiorem
 • faza różowego pąka
 • faza ukazywania się pierwszych liści (faza mysiego uszka)
 • faza wzrostu zawiązków owocowych do czerwcowego opadania
 • faza wzrostu zawiązków po czerwcowym opadaniu
 • faza zielonego pąka
 • okres bezlistny drzew
Substancja czynna:
tiametoksam 3-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ilometylo-5-metylo-1,3,5-oksadiazinan-4-
ylideno(nitro) amina; związek z grupy neonikotynoidów – 25% w 1 kg środka
Grupa chemiczna:
związek z grupy neonikotynoidów
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na pszczoły
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz
na terenie
uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ nr 506/99 z dnia 25.03.1999 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr 8/2001 z dnia 10.11.2001 r.,
decyzją MRiRW nr 19/2002 z dnia 19.04.2002 r.,
decyzją MRiRW nr R-15/2003/p z dnia 27.06.2003 r.,
decyzją MRiRW nr R-129/2004o z dnia 19.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 439/2007 z dnia 18.10.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- drzewa ziarnkowe
kwieciak jabłkowiec

Zalecana dawka: 0,16-0,2 kg/ha.
Opryskiwać tuż przed pękaniem lub w trakcie pękania pąków.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

owocnica jabłkowa

Zalecana dawka: 0,16-0,2 kg/ha
Opryskiwać na początku wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż w ostatniej fazie opadania płatków kwiatowych.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

mszyca jabłoniowa

Zalecana dawka: 0,1 kg/ha.
Opryskiwać na początku wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż w ostatniej fazie opadania płatków kwiatowych.

bawełnica korówka

Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.
Środek wykazuje długotrwałe działanie na mszyce.

miodówka gruszowa plamista

Zalecana dawka: 0,16-0,2 kg/ha.
Środek stosować najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia drzew lub po zakończeniu kwitnienia.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

- czarna porzeczka
mszyce

Zalecana dawka: 0,1 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

UWAGI:
1. Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty.
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
3. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć w dniu jej sporządzenia.
4. W przypadku zwalczania miodówki gruszowej plamistej do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający, zgodnie z jego etykietą-instrukcją stosowania.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- ziemniak
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zalecana dawka: 0,08 kg/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty.
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie możerozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
3. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć w dniu jej sporządzenia.
4. W przypadku zwalczania miodówki gruszowej plamistej do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający, zgodnie z jego etykietą-instrukcją stosowania.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): ziemniak – 14 dni,
drzewa ziarnkowe – 21 dni,
porzeczka czarna – 28 dni.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 10 dni.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do 1/4 pojemności (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu;
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0–30°C.
Chronić przed wilgocią.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednioopryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując tesame środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!