MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Chloromezyl 500 EC

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • chloropiryfos
  • dimetoat
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fosforoorganicznych
  • związek z grupy fosforoorganicznych
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Środek o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych, sadowniczych i do podlewania rozsady kapusty.
Na roślinie działa powierzchniowo i układowo.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • gazowy
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ziemniak, burak cukrowy i pastewny, drzewa owocowe,porzeczki, agrest - 30 dni
Prewencja dla pszczół:
336 godz.
Fazy fenologiczne:
  • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) - 278 g
dimetoat (związek z grupy fosforoorganicznych) - 222 gw 1 l środka.
Substancje nie będące substancją biologicznie czynną: węglowodór aromatyczny, cykloheksanon.
Grupa chemiczna:
Związek z grupy fosforoorganicznych i z grupy fosforoorganicznych.
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
dla ludzi: szkodliwy, dla pszczół: szkodliwy, dla organizmów wodnych: bardzo toksyczny
Nr zezwolenia:
MRiRW.Nr 264/98 z dnia 02.02.1998r. Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 67/2002/p z dnia 18.11.2002 r. oraz decyzją MRiRW Nr R - 149/2004o z dnia 29.03.2004 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- drzewa ziarnkowe, drzewa pestkowe
-miodówki, toczyk gruszowiaczek, mszyce

-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
- rośliny jagodowe
-pryszczarki
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Uwaga: truskawka, malina - środek stosować przed kwitnieniem i po zbiorze owoców.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 150 C.
2. Środka nie stosować w roślinach stanowiących pożytek dla pszczół (nektar, pyłek, spadź) oraz w bliskim ich sąsiedztwie a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem prewencji dla pszczół.
3. Środka nie stosować w uprawie odmian bardzo wczesnych i wczesnych ziemniaka.
4. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
5. Środek trujący dla ptaków i innych zwierząt.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
PODLEWANIE
- kapusta
-śmietka kapuściana

-Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Stosować 100 ml cieczy użytkowej pod roślinę.
Podlewać po posadzeniu rozsady.

UWAGI:

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 150 C.
2. Środka nie stosować w roślinach stanowiących pożytek dla pszczół (nektar, pyłek, spadź) oraz w bliskim ich sąsiedztwie a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem prewencji dla pszczół.
3. Środka nie stosować w uprawie odmian bardzo wczesnych i wczesnych ziemniaka.
4. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
5. Środek trujący dla ptaków i innych zwierząt.
Dawka (dla roślin rolniczych):
- ziemniak
-larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
-Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
-mszyce-wektory chorób wirusowych.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać w ciągu 7 dni od pełni wschodów ziemniaka.
- burak cukrowy, burak pastewny
-pchełka burakowa
-Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.
Opryskiwać w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważenia pierwszych uszkodzeń.
-mszyca trzmielinowo-burakowa
-Zalecana dawka: 1 l/ha.
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 150 C.
2. Środka nie stosować w roślinach stanowiących pożytek dla pszczół (nektar, pyłek, spadź) oraz w bliskim ich sąsiedztwie a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem prewencji dla pszczół.
3. Środka nie stosować w uprawie odmian bardzo wczesnych i wczesnych ziemniaka.
4. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
5. Środek trujący dla ptaków i innych zwierząt.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
14 dni.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE
DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
PRZECHOWYWANIE
(S 47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej -90 - +250 C.
(S 7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S 15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S 1/2) Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
(S 13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S 20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S 36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne.
(S 45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe należy pokazać etykietę).
(S 23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S 46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
(S 26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
(S 28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody i mydła.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku na powierzchni ziemi.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
PIERWSZA POMOC
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać
etykietę.
Zalecenie dla lekarza:
leczenie:
1. Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny /w przypadku dzieci w paru dawkach i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropizacja.
2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz. inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech - możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Zapewnić pacjentowi pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujętaw ostrzeżeniach zastosować następujące kryteria:
Skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!