MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Danadim Progress 400 EC

Producent:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • dimetoat
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fosforoorganicznych
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych, warzywnych i zielarskich.
W roślinie działa systemicznie.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
pszenica ozima, jęczmień jary, kapusta późna - 21 dni.
róża – nie dotyczy.
Prewencja dla pszczół:
720 godz.
Fazy fenologiczne:
  • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
dimetoat (związek z grupy fosforoorganicznych), ditiofosforan - O,O-dimetylo-Smetylokarbamoilometylu - 400 g/l w litrze środka
Substancje nie będące aktywną: cykloheksanon, ksylen.
Grupa chemiczna:
związek z grupy fosforoorganicznych
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Środek łatwopalny.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Środek bardzo toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R - 55 /2008 z dnia 7 kwietnia 2008 roku
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):

Dawka (dla roślin warzywniczych):
KAPUSTA PÓŹNA.
-mszyca kapuściana.
-Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Opryskiwać bezpośrednio po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować :
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
4. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
Dawka (dla roślin rolniczych):
PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY
-mszyce.
-Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.

-skrzypionki.
-Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować :
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
4. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
RÓŻA
- mszyca różano-szczeciowa
- Zalecane stężenie: 0,075-0,1% (75-100 ml środka w 100 litrach wody)
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. W razie potrzeby powtórzyć zabieg po 10-14 dniach.
Zalecane opryskiwanie – średniokropliste.

UWAGI:

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować :
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
4. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 30 dni.
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): 14 dni.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0o i nie wyższej niż 30o C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej;
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu;
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
PIERWSZA POMOC
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć
zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.
Zalecenia dla lekarza:
leczenie:
1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu
atropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki nie nastąpiła pełna atropinizacja.
2. W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.
inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne
oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie
konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Jeśli środek został połknięty - szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!