MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Nurelle Max 515 EC

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących na roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.
Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie.
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
 • wgłębny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ziemniak, burak cukrowy i pastewny, drzewa ziarnkowe, porzeczka czarna - 30 dni
zboża - 60 dni
marchew, fasola, - 14 dni
cebula, por, kapustne, ogórek, rzepak - 21 dni
Prewencja dla pszczół:
72 godz.
Fazy fenologiczne:
 • faza nabrzmiewania pąków
 • faza opadania płatków kwiatów
 • faza pękania pąków
 • faza przed zbiorem
 • faza różowego pąka
 • faza ukazywania się pierwszych liści (faza mysiego uszka)
 • faza wzrostu zawiązków owocowych do czerwcowego opadania
 • faza wzrostu zawiązków po czerwcowym opadaniu
 • faza zielonego pąka
 • okres bezlistny drzew
Substancja czynna:
Chloropiryfos / tiofosforan 0-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-0,0-dietylu/ (związek z grupy fosforoorganicznych) - 500 g w 1 l środka
alfa-cypermetryna /(1RS, 3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (RS)- ά-cyjano-3-fenoksy-benzylu/ (związek z grupy pyretroidów) - 15 g w 1 l środka.
Substancja nie będąca substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne; niskowrząca benzyna - niespecyfikowana
Grupa chemiczna:
Związek z grupy fosforoorganicznych i z grupy pyretroidów.
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Środek łatwopalny
Działa toksycznie po połknięciu
Drażniący system oddechowy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczół
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy
Nr zezwolenia:
MRiRW.Nr R-37/2005 z dnia 12.10.2005r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- drzewa ziarnkowe
- owocówka jabłkóweczka, zwójkówki liściowe,

-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
- porzeczka czarna.
- mszyce, pryszczarek porzeczkowiak ,
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
W sadach i jagodnikach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze konieczne zabiegi wykonać środkami z innych grup chemicznych.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15-25ºC.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roslinach , których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji
3. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
4. W ochronie rzepaku środek działa minimum 14 dni.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
- kapustne,
-gąsienice: bielinek kapustnik i rzepnik, tantniś krzyżowiaczek,
-Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
-mszyca kapuściana.
-Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zabieg wykonać bezpośrednio po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
- wciornastek tytoniowy.
-Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
- marchew.
- mszyca wierzbowo-marchwiowa
-Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych skręconych liści.
- bawełnica topolowo-marchwiowa
- Zalecana dawka; 0,5 l/ha
Opryskiwać po zauważeniu pierwszych kolonii (biała wata) na korzeniach
-połyśnica marchwianka.
-Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Opryskiwanie wykonać w okresie nalotu muchówek to jest początek kwitnienia grochodrzewu.
Zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.
- fasola.
-zmieniki.
-Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zabieg wykonać przed kwitnieniem. Opryskiwać wcześnie rano dopóki owady są mało ruchliwe.
- cebula, por
-śmietka cebulanka.
-Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek to jest początek kwitnienia lilaka.
- ogórek
- zmieniki
- zalecana dawka 0,5 l/ha.
Opryskiwać wcześnie rano dopóki owady są mało ruchliwe, przed oblotem pszczół
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15-25ºC.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roslinach , których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji
3. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
4. W ochronie rzepaku środek działa minimum 14 dni.
Dawka (dla roślin rolniczych):
- ziemniak.
-larwy stonki ziemniaczanej.
-Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej naci ziemniaczanej.
Nie stosować na odmianach bardzo wczesnych ziemniaka.
- pszenica ozima, jęczmień jary
- mszyce.
- Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.
- skrzypionki.
- Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.
- burak cukrowy, burak pastewny.
-pchełka burakowa.
-Zalecana dawka: 0,5 – 0,7 l/ha.
Zabieg wykonać po pojawieniu się chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
- mszyca trzmielinowo-burakowa.
- Zalecana dawka: 0,5 – 0,7 l/ha.
Stosować przed wystąpieniem kolonii mszyc.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika
- rzepak ozimy.
- chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek (zabieg przeciwko chowaczom zwalcza również pierwsze naloty słodyszka rzepakowego)
- Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie.
- rzepak ozimy i jary.
- słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego).
-Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia.
- gnatarz rzepakowiec, tantniś krzyżowiaczek, pchełki ziemne.
- Zalecana dawka: 0,6 l/ha
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika, zgodnie z sygnalizacją
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15-25ºC.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roslinach , których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji
3. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
4. W ochronie rzepaku środek działa minimum 14 dni.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 3 dni.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć je dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska Środek i jego opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę)
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!