MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Reldan 400 EC

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • chloropiryfos metylowy
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fosforoorganicznych
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach sadowniczych i warzywnych.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
  • gazowy
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
burak ćwikłowy - 30 dni
marchew, bób, chrzan - 14 dni
kapustne, cebula, por - 21 dni.
drzewa ziarnkowe - 21 dni
Prewencja dla pszczół:
72 godz.
Fazy fenologiczne:
  • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
chloropiryfos metylowy; tiofosforan 0-3,5,6-trichloropiryd-2-ylo-0,0-dimetylu - 400 g
w 1 l środka.
Grupa chemiczna:
związek z grupy fosforoorganicznych
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy.
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Środek bardzo toksyczny dla pszczół.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 455/99 z dnia 27.01.1999 r.
Zmienione decyzją MRiGŻ z dnia 21.02.2000 r., decyzją MRiRW z dnia
26.06.2001 r., decyzją Nr R-70/2002/p z dnia 18.11.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R-160/2004o z dnia 02.04.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R- 32/2005 z dnia 30.09.2005 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- drzewa ziarnkowe.
-owocnica jabłkowa, owocówka jabłkóweczka, kwieciak jabłkowiec, zwójkówki liściowe i inne gąsienice zjadające liście.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

UWAGI:

1. Środek działa skuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
3. W czasie opryskiwania roślin (np. kapusty) lub szkodników (np. mszycy kapuścianej) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
OPRYSKIWANIE
- kapustne, chrzan.

-gąsienice bielinka rzepnika i kapustnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy.
-Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Opryskiwać bezpośrednio po wylęgu gąsienic.
-mszyca kapuściana.
-Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
- marchew.
-połyśnica marchwianka.
-Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początku kwitnienia robinii akacjowej i powtórzyć po 7 dniach.
Uwaga - nie stosować w marchwi przeznaczonej na zbiór pęczkowy.
- bób.
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
-Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Opryskiwać przed kwitnieniem w okresie nalotu form uskrzydlownych.
- burak ćwikłowy.
-mszyca trzmielinowo-burakowa.
-Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Opryskiwać w okresie nalotu form uskrzydlonych.
- cebula.
-wciornastki.
-Zalecana dawka: 0,9 l/ha.
Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych szkodników.
Uwaga - nie stosować w cebuli przeznaczonej na zbiór szczypioru.
- por.
-wciornastki.
-Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych szkodników.
Zalecana ilość wody 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PODLEWANIE
- kapustne, chrzan.
-śmietka kapuściana.
-Zalecane stężenie: 0,05%. (50 ml środka w 100 l wody).
Podlewać roślinę wokół szyjki korzeniowej; stosując 1 l cieczy użytkowej na 10 roślin lub 5 l cieczy użytkowej na 1 m2 powierzchni.
Zabieg wykonać na początku kwitnienia kasztanowca.
- rozsady produkowane w doniczkach ziemnych.
-Zalecane stężenie: 0,1%. (100 ml środka w 100 l wody).


UWAGI:

1. Środek działa skuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
3. W czasie opryskiwania roślin (np. kapusty) lub szkodników (np. mszycy kapuścianej) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0°-30°C.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody i mydła.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpady niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
PIERWSZA POMOC
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe należy pokazać etykietę)
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.
Zalecenie dla lekarza:
leczenie:
1. Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie nastąpi pełna atropizacja.
2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.
inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech - możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Zapewnić pacjentowi pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!