MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Sanmite 20 WP

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • pirydaben
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pirydazonów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek roztoczobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków na jabłoni, ogórku, pomidorze i róży pod osłonami oraz roztocza truskawkowca na truskawce.
Zwalcza wszystkie ruchome stadia przędziorków.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
jabłoń, truskawka, -7 dni.
ogórek, pomidor ( pod osłonami) – 7 dni
Prewencja dla pszczół:
720 godz.
Fazy fenologiczne:
 • faza opadania płatków kwiatów
 • faza przed zbiorem
 • faza wzrostu zawiązków owocowych do czerwcowego opadania
 • faza wzrostu zawiązków po czerwcowym opadaniu
Substancja czynna:
pirydaben /2-tert-butylo-5-(4-tert-butylobenzylotio)-4-chloropirydazyn-3(2H)-on/ (związek z grupy pirydazonów) - 20%.
Grupa chemiczna:
związek z grupy pirydazonów
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW. Nr R- 3/2007 z dnia 31.01.2007r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Jabłoń
 • Ogórek 
 • Pomidor 
 • Róża
 • Truskawka 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń.
-przędziorek owocowiec.
Zalecana dawka: 0,75 kg/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika po zakończeniu kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
truskawka.
-roztocz truskawkowiec.
Zalecana dawka: 2,25 kg/ha.
Zabieg wykonać po zbiorze, dwukrotnie w odstępie siedmiu dni.
Zalecana ilość wody: 1000-1500 l/ha.

UWAGI:
1. Opryskiwać całe rośliny zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
2. Przed zastosowaniem środka na ogórku i róży, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może
rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Rośliny warzywne (pod osłonami)
ogórek
-przędziorek chmielowiec.
Zalecane stężenie: 0,075%. (75 g środka w 100 litrach wody).
pomidor
- przędziorek szklarniowiec.
Zalecane stężenie: 0,075%. (75 g środka w 100 litrach wody).
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika. W razie konieczności zabieg powtórzyć.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 l/ha w zależności od wielkości masy roślinnej.

UWAGI:
1. Opryskiwać całe rośliny zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
2. Przed zastosowaniem środka na ogórku i róży, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może
rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny ozdobne (pod osłonami)
róża
-przędziorek chmielowiec
Zalecane stężenie: 0,1% (100 g środka w 100 litrach wody).
Opryskiwać w momencie wystąpienia szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

UWAGI:
1. Opryskiwać całe rośliny zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
2. Przed zastosowaniem środka na ogórku i róży, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może
rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 30 dni.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI /w sadach/ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI /uprawy pod osłonami/ ( okres zapobiegający zatruciu) - 3 godziny
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 00 - 300 C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki nie zużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Używać odpowiednich pojemników zapobiejących skażeniu środowiska.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!