MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
SpinTor 240 SC

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • spinosad
Grupa chemiczna:
  • produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów
Zakres temperatur:
min: 8°C, max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz jajobójczym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących w roślinach sadowniczych i warzywnych.
Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Działanie wgłębne dotyczy wyłącznie młodych liści.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
  • wgłębny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
drzewa owocowe i ziarnkowe - 7 dni,
kapusta, pomidor, ogórek - 3 dni
Prewencja dla pszczół:
3 godz.
Fazy fenologiczne:
  • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
Spinosad:
Spinozyn A
(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoksy-2,3,4-tri-O-metylo--Lmannopiranozylo) oksy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetylamino)tetrahydro-6-metylo-2H-pirano-2- ylo]oksy]-9-etylo-2,3,3a,5a,5b,6,9,10, 11,12,13,14,16a,16b-tetradekahydro-14-metylo-1H-asindaceno[ 3,2-d]oksacyklododecyno-7,15-dionu
Spinozyn D
(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoksy-2,3,4-tri-O-metylo--Lmannopiranozylo) oksy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetylamino)tetrahydro-6-metylo-2H-pirano-2- ylo]oksy]-9-etylo-2,3,3a,5a,5b,6,9,10, 11,12,13,14,16a,16b-tetradekahydro-4,14-dimetylo-1Has- indaceno[3,2-d]oksacyklododecyno-7,15-dionu (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) - 240 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Bardzo toksyczny dla pszczół
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-7/2007 z dnia 08.03.2007r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
drzewa ziarnkowe
-owocówka jabłkóweczka,.
Zalecana dawka: 0,6-0,84 l/ha.
śliwa
-owocówka śliwkóweczka
Zalecana dawka:0,6-0,8 l/ha
Zabieg wykonać w fazie rozwojowej jaj zwanej "czarna główka" i zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.
drzewa ziarnkowe.
-zwójkówki.
Zalecana dawka: 0,6-0,8 l/ha.
Zabieg wykonać wczesną wiosną w okresie zielonego pąka, a następne latem w okresie wylęgania się gąsienic kolejnych pokoleń. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Ograniczyć stosowanie środka do dwóch zabiegów przeciwko każdemu pokoleniu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze konieczne zabiegi wykonać środkami z innych grup chemicznych.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 8o do 25o C.
2. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
3. Efekt działania środka jest widoczny po kilku dniach od momentu wykonania zabiegu.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne podczas kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem okresu prewencji.
5. Środek stosowany w zalecanych dawkach i z uwzględnieniem obowiązujących prewencji dla pszczół nie stwarza dla nich zagrożenia również na roślinach pokrytych spadzią.
6. Zabieg wykonać co najmniej na 2 godziny przed spodziewanym deszczem.
7. Środek może być stosowany w sezonie wegetacyjnym nie więcej niż:
- 3 razy w sadach i warzywach uprawianych w gruncie
- 4 razy w warzywach uprawianych pod osłonami.
8. Zabiegi pod osłonami wykonywać w godzinach wieczornych.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Rośliny warzywne (w gruncie)
kapusta głowiasta biała
bielinek rzepnik, tatniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica.
Zalecana dawka: 0,2-0,4 l/ha.
Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rośliny warzywne (pod osłonami)
pomidor, ogórek.
wciornastek zachodni.
-Zalecane stężenie: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody).
Opryskiwać z chwilą pojawienia się osobników dorosłych. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.
Zalecana ilość cieczy użytkowej 300-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 8o do 25o C.
2. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
3. Efekt działania środka jest widoczny po kilku dniach od momentu wykonania zabiegu.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne podczas kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem okresu prewencji.
5. Środek stosowany w zalecanych dawkach i z uwzględnieniem obowiązujących prewencji dla pszczół nie stwarza dla nich zagrożenia również na roślinach pokrytych spadzią.
6. Zabieg wykonać co najmniej na 2 godziny przed spodziewanym deszczem.
7. Środek może być stosowany w sezonie wegetacyjnym nie więcej niż:
- 3 razy w sadach i warzywach uprawianych w gruncie
- 4 razy w warzywach uprawianych pod osłonami.
8. Zabiegi pod osłonami wykonywać w godzinach wieczornych.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT ( okres zapobiegający zatruciu) – nie dotyczy
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 3 godziny (do momentu wyschnięcia kropli cieczy użytkowej).
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 50 i nie wyższej niż 300 C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne/ochronę twarzy.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki nie zużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W celu uniknięcia zmycia produktu z liści drzew i warzyw resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury wypryskać dopiero po obeschnięciu liści.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!