MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Steward 30 WG

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • indoksakarb
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy oksadiazyn
Zakres temperatur:
min: , max: 10°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania jaj oraz larw szkodliwych owadów zjadających liście w roślinach sadowniczych i warzywnych.
W roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
 • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
rośliny sadownicze - 7 dni,
warzywa - 3 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • faza nabrzmiewania pąków
 • faza opadania płatków kwiatów
 • faza pękania pąków
 • faza przed zbiorem
 • faza różowego pąka
 • faza ukazywania się pierwszych liści (faza mysiego uszka)
 • faza wzrostu zawiązków owocowych do czerwcowego opadania
 • faza wzrostu zawiązków po czerwcowym opadaniu
 • faza zielonego pąka
 • okres bezlistny drzew
Substancja czynna:
indoksakarb /(S)-N [7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a(metoksykarbonyol)indeno[1,2-e][oksadiazyn-2- ylkarbonyl]-4’-(trifluorometoksy)karbanilan metylu/ (związek z grupy oksadiazyn) - 30%.
Grupa chemiczna:
związek z grupy oksadiazyn
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Zawiera indoksakarb. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 1/2002 z dnia 14.01.2002r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 72 /2003p z dnia 17.07.2003r.
decyzją MRiRW Nr R - 146/2004o z dnia 25.03.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R -135/ 2007 z dnia 23.04.2007r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-342/2007 z dnia 18.07.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Środek działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do śmierci szkodnika w czasie 24-60 godzin od pobrania środka wraz z pokarmem.
Szkodnik przestaje żerować po 2-8 godzinach od zabiegu.
Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych środek jest przydatny w integrowanych programach ochrony roślin.

jabłoń
-owocówka jabłkóweczka, zwójkówki liściowe i inne gąsienice zjadające liście.
Zalecana dawka: 0,17-0,2 kg/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku zwalczania owocówki jabłkóweczki oraz dużej liczebności pozostałych szkodników.
śliwa
-owocówka śliwkóweczka.
Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.
Owocówki: Opryskiwać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj (na kilka dni przed rozpoczęciem wylęgu gąsienic).
Zwójkówki liściowe: Opryskiwać w okresie wiosennym przed kwitnieniem jabłoni oraz latem w okresie wylęgania się gąsienic.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

UWAGA:
Środka nie stosować częściej niż 3 razy w tej samej roślinie w czasie jednego sezonu wegetacyjnego.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Środek działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do śmierci szkodnika w czasie 24-60 godzin od pobrania środka wraz z pokarmem.
Szkodnik przestaje żerować po 2-8 godzinach od zabiegu.
Ze względu na selektywność dla owadów pożytecznych środek jest przydatny w integrowanych programach ochrony roślin.

kapustne
-gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka oraz piętnówki kapustnicy.
Zalecana dawka: 0,1-0,12 kg/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz na późniejsze stadia rozwojowe.

UWAGA:
Środka nie stosować częściej niż 3 razy w tej samej roślinie w czasie jednego sezonu wegetacyjnego.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Nie dopuścić do przemarznięcia środka.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Chronić przed dziećmi
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELOW, W TYM TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!