MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Switch 62,5 WG

Producent:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • cyprodinil
 • fludioksonil
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy anilinopirimidyn
 • związek z grupy fenylopiroli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
SWITCH 62,5 WG jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin sadowniczych i warzywnych.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
truskawka - 3 dni,
malina - 10 dni,
fasola szparagowa, groch konserwowy - 14 dni,
pomidor pod osłonami - 3 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
 • faza kwitnienia
 • faza różowego pąka
Substancja czynna:
cyprodinil (4-cyklopropylo-6-metylo-N-fenylo-2-pirymidynoamina; związek z grupy
anilinopirimidyn) – 375 g,
fludioksonil (4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioksol-4-ilo)-1H-pirololo-3-karbonitryl; związek z
grupy fenylopiroli) – 250 g w 1 kg środka.
Grupa chemiczna:
związek z grupy anilinopirimidyn i związek z grupy fenylopiroli
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-4/2005 z dnia 04.02.2005 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R- 109/2008 z dnia 03.06.2008 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Fasola wielokwiatowa 
 • Fasola zwykła 
 • Groch siewny cukrowy 
 • Groch siewny łuskowy 
 • Pomidor 
 • Truskawka 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Truskawka
szara pleśń.
Zalecana dawka: 0,8-1 kg/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia szarą pleśnią.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.
Fungicyd Switch 62,5 WG stosować od początku do końca fazy kwitnienia truskawki, wykonując maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym, co 7 dni.

Malina
szara pleśń, zamieranie pędów malin.
Zalecana dawka: 0,8-1 kg/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 700-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin.
Środek Switch 62,5 WG stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób:
-przeciwko szarej pleśni 3 razy w sezonie wegetacyjnym, co 7 dni w fazie kwitnienia, od momentu pojawienia się 10% kwiatów,
-przeciwko zamieraniu pędów malin pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem, w okresie, gdy nowe pędy osiągną wysokość 10-20 cm, następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni (początek kwitnienia, pełnia kwitnienia i koniec kwitnienia) oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów owoconośnych, w zależności od momentu wystąpienia choroby oraz od
stopnia jej nasilenia.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Fasola szparagowa.
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli.
Zalecane dawki: 0,8-1 kg /ha.
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób na roślinach.
Wykonać 2-3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7 dni.

Groch konserwowy.
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza.
Zalecane dawki: 0,8-1 kg /ha.
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób na roślinach.
Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia grochu, następne 2-3 zabiegi w miarę zagrożenia plantacji grzybami chorobotwórczymi, co 7 dni.

Pomidor (pod osłonami).
szara pleśń.
Zalecane stężenia: 0,1-0,15% (100-150 g środka w 100 litrach wody).
Wyższe stężenie środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100-120 l /1000m2.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby na roślinach.
Wykonać 2-3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym, co 7 dni.
Dawka (dla roślin rolniczych):

Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
truskawka
- 3 dni,
malina
- 10 dni,
fasola szparagowa, groch konserwowy - 14 dni,
pomidor pod osłonami
- 3 dni.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
 Chronić przed dziećmi.
 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
 Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!