MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
ABC przeciwko szkodnikom na drzewach i krzewach owocowych AL

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • piperonylobutoksyd
  • pyretryna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy naturalnych pyretryn
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie cieczy do bezpośredniego stosowania, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania mszyc, owocówek, zwójkówek w roślinach sadowniczych uprawianych przez amatorów. Na roślinie działa wgłębnie.
Działanie na roślinę:
  • wgłębny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
drzewa i krzewy owocowe - 24 godziny.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
  • faza kwitnienia
Substancja czynna:
pyretryna /(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropenylo)-cyklopropanokarboksylan(Z)-
(S)-2- metylo-4-okso-3-(penta-2,4-dienylo)cyklopent-2-enylu/ (związek z grupy
naturalnych pyretryn) - 0,08%
piperonylobutoksyd /5-(2,5,8-trioksadodekanylo)-6-propylo-1,3-benzodioksol/ - 0,2%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
ciecz do rozcieńczania
Toksyczność:
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym. Działa toksycznie na pszczoły.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 17/2002 z dnia 04.02.2002r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 24/2003/p z dnia 03.07.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R - 172/2004o z dnia 08.04.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R -321 /2007 z dnia 06.07.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Drzewa i krzewy owocowe (odmiany niskopienne).
- mszyce, owocówki, zwójkówki.
Środek stosować do opryskiwania roślin po wystąpieniu pierwszych mszyc lub innych
szkodników na roślinach. Opryskiwać dokładnie całą roślinę tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające
krople.
UWAGA:
1. Środka nie stosować:
- w dni słoneczne,
- na rozwinięte kwiaty,
- na młode liście.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających stosować po wieczornym oblocie pszczół.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oCi nie
wyższej niż 25oC. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!