MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
ABC przeciwko szkodnikom na roślinach doniczkowych AL

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • piperonylobutoksyd
  • pyretryna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy naturalnych pyretryn
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie cieczy do bezpośredniego stosowania, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mszyc, mączlika szklarniowego, wciornastków w amatorskiej uprawie roślin ozdobnych w doniczkach.
Na roślinie działa wgłębnie.
Działanie na roślinę:
  • wgłębny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
pyretryna /(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropenylo)-
cyklopropanokarboksylan(Z)-(S)-2-
metylo-4-okso-3-(penta-2,4-dienylo)cyklopent-2-enylu/ (związek z grupy
naturalnych pyretryn) - 0,08%
piperonylobutoksyd /5-(2,5,8-trioksadodekanylo)-6-propylo-1,3-benzodioksol/ -
0,2%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
ciecz do rozcieńczania
Toksyczność:
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 19/2002 z dnia 04.02.2002r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 25/2003/p z dnia 03.07.2003r.,
decyzją MRiRW Nr R - 172/2004o z dnia 08.04.2004 r.,
oraz decyzją MRiRW Nr R - 320/2007 z dnia 06.07.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny doniczkowe
- mszyce, mączlik, wciornastki.
Środek stosować do opryskiwania roślin po wystąpieniu pierwszych mszyc lub innych szkodników na roślinach.
Opryskiwać dokładnie całą roślinę tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople.
UWAGI:
Środka nie stosować:
- na rozwinięte kwiaty,
- na młode sadzonki oraz młode liście,
- w pobliżu akwariów
Informacje dodatkowe:
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 25oC. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!