MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Accent 75 WG

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • mocznik
  • nikosulfuron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika
Zakres temperatur:
min: 10°C, max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
nikosulfuron 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-dimetylokarbamoilo-2-
pirydylosulfonylo)
mocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-44/2007 z dnia 03.12.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Accent 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 10-25 dniach od zabiegu.
Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Chwasty wrażliwe, np.:
jednoroczne jednoliścienne: chwastnica jednostronna
jednoliścienne wieloletnie: perz właściwy
dwuliścienne jednoroczne: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, mlecz polny, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny.
Chwasty średnio wrażliwe, np.: komosa biała, rdest ptasi.
Chwasty odporne, np.: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
kukurydza
Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy gdy:
- perz właściwy ma 4 - 7 liści
- chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy kwitnienia - większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści
Accent 75 WG stosuje się łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w dawce:
Zabieg jednorazowy
Accent 75 WG 60-80 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).
W dawce dzielonej
I zabieg:
Accent 75 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).
II zabieg w 10 do 14 dni po pierwszym zabiegu (do fazy 8 liści kukurydzy):
Accent 75 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Szczególnie silnie mogą reagować odmiany: Contessa, Fart, Frida, Koka, Melina, Mieszko, Mona Trophee.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą. W normalnym zmianowaniu, jesienią po zaoraniu pola, można siać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych
- w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści
- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy - w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby
- na rośliny mokre (rosa, deszcze)
- po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. Następnie wyłączyć mieszadło, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC. Po zamknięciu zbiornika (ewentualnym wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadło hydrauliczne Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż kukurydza.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0–30 °C.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!