MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Acrobat MZ 69 WG

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • dimetomorf
 • mankozeb
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy ditiokarbaminianów
 • związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie oraz roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi
Działanie na roślinę:
 • wgłębny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
Ogórek - 3 dni
Pomidor - 7 dni
Cebula- 14 dni
Ziemniak - 14 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
dimetomorf/(E,Z)-4-[3-(4-chlorofenylo)-3-(3,4-dimetoksyfenylo)akryloilo]morfolina/
(związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) - 9%,
mankozeb/kompleks cynku z polimerycznym
etylenobis(ditiokarbaminianem)manganawym/
(związek z grupy ditiokarbaminianów) zawierający 20% manganu i 2,5% cynku - 60%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na drogi oddechowe.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R -13/2007 z dnia 17.04.2007 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-52/2008 z dnia 17.04.2008 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-152/2009 z dnia 28.09.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Cebula 
 • Ogórek 
 • Pomidor 
 • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Pomidor (w gruncie)
-zaraza ziemniaka.
Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie co 7 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
pomidor (pod osłonami)
-zaraza ziemniaka.
Zalecane stężenie: 0,3% (300 g środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość wody: 120 l na 1000 m2 powierzchni uprawy.
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów tej choroby na ziemniakach wczesnych w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
ogórek (w gruncie)
-mączniak rzekomy dyniowatych.
Zalecana dawka: 2-3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Wielkość dawki dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz nasilenia choroby. Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na plantacjach w danym rejonie w odstępach co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Uwaga: W sezonie wegetacyjnym wykonać nie więcej niż 3 zabiegi.
cebula
-mączniak rzekomy cebuli.
Zalecana dawka: 2-2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Wielkość dawki dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz nasilenia choroby. Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej lub dymce w danym rejonie. Środek stosować 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym w odstępach co 7 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup
chemicznych.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Ziemniak
-alternarioza.
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo na plantacjach odmian wrażliwych lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach, zabiegi wykonywać co 7-10 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
-zaraza ziemniaka.
Zalecana dawka: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować na plantacjach zagęszczonych.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
- na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w rzędach,
- na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni. Krótszy odstęp między zabiegami stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą oraz na odmianach bardziej wrażliwych na zarazę, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT
Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
 Unikać zanieczyszczenia skóry.
 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.
 W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć wodą z mydłem.
 W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.
 W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą, przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.
 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!