MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Actellic 20 FU

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • pirymifos metylowy
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy fosforoorganicznych
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Actellic 20 FU jest środkiem owadobójczym o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, w formie generatora dymu, przeznaczonym do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zboowych i paszowych, w ktrych wystpuj szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
 • gazowy
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
pirymifos metylowy /tiofosforan O-2-dimetyloamino-6-metylopirymidyn-4-ylo-O,O-
dimetylu/
(związek z grupy fosforoorganicznych) - 22,5%.
Substancja niebezpieczna nie bdca substancj aktywn: chloran potasu.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R- 43/2005 z dnia 20.10.2005 r. zmienione decyzj MRiRW nr R-
122/2008 z dnia 04.08.2008 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Jęczmień 
 • Kukurydza 
 • Mozga kanaryjska, kanar 
 • Owies 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
dezynsekcja pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych
Szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów: wołek zbożowy, trojszyk ulec, mklik mączny, kapturnik zbożowiec, pleśniakowiec lśniący, rozkruszki.
Zalecana dawka: 1 świeca na 400-500 m3 pomieszczenia.
Sposób stosowania
Obiekt przeznaczony do dezynsekcji dokładnie oczyścić i uszczelnić, zamknąć wszystkie wywietrzniki oraz okna.
Świece rozmieścić równomiernie w pomieszczeniu tak, aby dym rozchodził się po całym obiekcie. Jeżeli podłoga jest drewniana - świece ustawić na zabezpieczającym podkładzie (np. cegła, dachówka). Stosując większą ilość świec w obiekcie zapewnić możliwość szybkiego ich zapalenia. Zapalanie rozpocząć od najdalszego końca obiektu zbliżając się do wyjścia. Świecą wstrząsnąć w celu rozluźnienia zawartości, odsłonić zapalnik i zapalić wystający zapalnik zapałką lub zapalniczką (nie wyjmować zapalnika). W razie przypadkowego zapalenia się płomień zdmuchnąć. Zapalnik tli się około 10 sekund zanim nastąpi wydzielanie się środka. Szybko opuścić odymiany obiekt i zamknąć na 24 godziny, umieszczając informację o wykonywanym zabiegu. Przed ponownym przystąpieniem do pracy wietrzyć obiekt co najmniej 3 godziny. W razie konieczności wcześniejszego wejścia nałożyć maskę przeciwgazową.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać oparów. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA:
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, jeżeli to możliwe pokaż etykietę.
OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!