MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Actellic 500 EC

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
 • pirymifos metylowy
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy fosforoorganicznych
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
 • gazowy
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
7 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
pirymifos metylowy (tiofosforan O-2-dietyloamino-6-metylopirymidyn-4-ylo-O,O-
dimetylu)
(związek z grupy fosforoorganicznych) – 500 g w 1litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-21/2005 z dnia 20.06.2005 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Jęczmień 
 • Kukurydza 
 • Mozga kanaryjska, kanar 
 • Owies 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Szkodniki magazynowe
-wołek zbożowy, trojszyk ulecDezynsekcja pustych pomieszczeń.
Opryskiwać opryskiwaczem plecakowym lub motorowym.
Zalecana dawka: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów.
Po zabiegu pomieszczenie pozostawić zamknięte możliwie jak najdłużej, co najmniej 4 godziny.
Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do dezynsekcji szczelnie zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć wentylację.
2. Nie opryskiwać emulsją wodną części maszyn, silników elektrycznych, transmisji przekładniowych itp.
3. Nie opryskiwać obiektów nasłonecznionych.
4. Obiekt można oddać do użytku po wyschnięciu opryskanej powierzchni i wywietrzeniu.
Dezynsekcja nasion siewnych.
Opryskiwać nasiona znajdujące się na pasie transmisyjnym. Zalecana dawka: 8-12 ml środka w 1 l wody na 1 tonę nasion.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku większego nasilenia szkodników. Dezynsekcja nasion przeznaczonych do konsumpcji. Opryskiwać nasiona znajdujące się na pasie transmisyjnym. Zalecana dawka: 8-12 ml środka w 1 l wody na 1 tonę nasion. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku większego nasilenia szkodników. Środek stosować używając sprzętu wyposażonego w dyszę drobnokroplistą. Najlepiej zlecić wykonanie zabiegu wyspecjalizowanemu zakładowi usługowemu. Nie opryskiwać nasion składowanych w pryzmach oraz partii nasion traktowanych już uprzednio środkiem Actellic 500 EC.

Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nie przekraczającej zakresu 0–30°C. Nie dopuścić do przemarznięcia środka.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać oparów. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użycia do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
OBJAWY ZATRUCIA
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!