MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Adjust SL

Producent:
Grupa preparatów:
Regulator wzrostu
Substancja czynna:
 • chlorek chloromekwatu
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy czwartorzędowej soli amonowej
Zakres temperatur:
min: 1°C, max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu jęczmienia jarego, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta uprawianych na dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu.
Adjust SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna.
Zastosowanie środka ułatwia zbiór mechaniczny i zapobiega wyleganiu i powstawaniu strat. Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.
UWAGA
Środek stosować tam, gdzie ze względu na warunki glebowo – klimatyczne istnieje zagrożenie
wyleganiem, zwłaszcza na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlorek chloromekwatu – chlorek (2-chloroetylo)trimetyloamoniowy
(związek z grupy czwartorzędowej soli amonowej) - 620 g/l
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW. Nr R-28/2007 z dnia 18.07.2007 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 134/2009d z dnia 06.08.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
 • Jęczmień 
 • Kukurydza 
 • Mozga kanaryjska, kanar 
 • Owies 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Jęczmień jary
Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.
Opryskiwać rośliny w fazie 2-4 liści.
Pszenica ozima
Zalecana dawka: 1,0-1,8 l/ha.
Opryskiwać rośliny od fazy krzewienia do końca fazy liścia flagowego.
Środek można również stosować dwukrotnie – w dawce dzielonej:
I zabieg (w terminie zalecanym) – w dawce 1 l/ha
II zabieg (w 5-8 dni po pierwszym zabiegu) – w dawce 0,8 l/ha.
Pszenżyto ozime
Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
Opryskiwać rośliny od fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka.
Żyto
Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
Opryskiwać rośliny od fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego
- w temperaturze powietrza poniżej 1oC i powyżej 25oC
- na 2 godziny przed spodziewanym deszczem lub przymrozkiem
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- na rośliny mokre lub chore
- na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych,ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.
Podczas stosowania nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
 SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechaniczne wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po przerwie w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-30oC.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!