MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Zaprawa zbożowa Orius 060 FS

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • tebukonazol
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu do działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 60 g/l.
(RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Działa szkodliwie na organizmy wodne , może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 16/2003 z dnia 21.07.2003 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-351/2007 z dnia 24.07.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Owies 
  • Pszenica zwyczajna 
  • Pszenżyto 
  • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima
-śnieć cuchnąca, zgorzel siewek.
pszenica jara
-zgorzel siewek.
pszenżyto ozime, pszenżyto jare
-zgorzel siewek.
jęczmień ozimy, jęczmień jary.
-zgorzel siewek.
żyto.
-zgorzel siewek.
owies.
-zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.
UWAGI:
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
4. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
5. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
6. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Zawartością opakowania energicznie wstrząsnąć lub wymieszać mechanicznie. Zawiesinę sporządzić w osobnym naczyniu. Naczynie napełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość środka. Dopiero wówczas zawiesinę wolno i dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać bez przerw w pracy zbiornika zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Opróżnione opakowania przepłukać wodą odmierzoną do rozcieńczania środka, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Zaprawianie ziarna należy przeprowadzać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 25ºC. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki. Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego
zaprawiania. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!