MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Zaprawa zbożowa Orius 02 WS

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • tebukonazol
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tebukonazol - (RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1- ilometylo)pentan-3-ol/ (związek z grupy triazoli) - 2 %.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 858/2001 r. z dnia 10.07.2001 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-321/2003p z dnia 12.08.2003 r., decyzją MRiRW nr R-
132/2004o z dnia 19.03.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-231/2007 z dnia 18.05.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Jęczmień 
  • Owies 
  • Pszenica zwyczajna 
  • Pszenżyto 
  • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima, pszenica jara.
-śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek.

pszenżyto ozime, pszenżyto jare.
-zgorzel siewek.
jęczmień ozimy, jęczmień jary.
-głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek.
żyto.
-głownia źdźbłowa, zgorzel siewek.
owies.
-głownia pylista, głownia zwarta.
Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.
UWAGI:
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawiać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu. Nie wolno go przeznaczać do celów konsumpcyjnych ani na paszę.
5. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16 % ani uprzednio traktowanych inną zaprawą.
6. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
7. Jeśli zachodzi konieczność dłuższego składowania, zbadać zdolność kiełkowania pozostałego zapasu ziarna.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Na 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g Zaprawy Nasiennej Orius 02 WS i 0,9 l wody. Zawiesinę sporządzić w o s o b n y m n a c z y n i u. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość Zaprawy Nasiennej Orius 02 WS n i e m i e s z a j ą c, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać
ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać pyłu. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę
twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzania cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania; aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki. Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!