MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Zamir 400 EW

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • prochloraz
  • tebukonazol
Grupa chemiczna:
  • wiązek z grupy imidazoli
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji oleju w wodzie o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • interwencyjnie
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
pszenica, jęczmień - 35 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
prochloraz (związek z grupy imidazoli) - 267 g w 1 litrze środka. N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo]-imidazol-1-ilokarboksyamid
tebukonazol (fungicyd z grupy konazoli-triazoli) - 133 g w 1 litrze środka. (RS)-1-(chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1- ilometylo)pentan-3-ol
Grupa chemiczna:
Formulacja:
emulsja do sporządzania wodnej emulsji oleju w wodzie
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-18/2003 z dnia 01.10.2003 r. zmienione decyzją
MR i RW Nr R – 132/2004o z dnia 19 marca 2004 r. oraz decyzją Nr R -
39/2006 z dnia 13.06.2006 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima.
- mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów.
jęczmień jary.
- mączniak prawdziwy, rdza karłowa, plamistość siatkowa, rynchosporioza.
Zalecana dawka: 1 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, w terminie:
- pszenica: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
- jęczmień: od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.
Uwaga:
W warunkach sprzyjających rozwojowi septorioza plew w pszenicy ozimej termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!